Tiesu sniegto maksas pakalpojumu veidi un samaksas apmērs

"2. pielikums

 

Ministru kabineta

 

2013.gada 19.februāra

 

noteikumiem Nr. 96


Tiesu sniegtie maksas pakalpojumi un samaksas apmērs

Nr.
p. k.

Pakalpojuma veids

Mērvienība

Cena bez PVN (euro)

PVN (euro)1

Cena ar PVN (euro)

1.

Dokumenta meklēšana arhīvā

1.1.

ir zināmi lietas dati2

1 lieta

0,85

0,00

0,85

1.2.

nav zināmi lietas dati2

1 lieta

1,71

0,00

1,71

2.

Dokumenta atvasinājuma izgatavošana (kopēšana, skenēšana, elektroniska dokumenta izdrukāšana)

1 lappuse

0,14

0,00

0,14

3.

Personas datu aizklāšana (anonimizēšana) dokumenta atvasinājumā

1 lappuse

1,85

0,00

1,85

4.

Dokumenta cauršūšana

1 dokuments

0,43

0,00

0,43

5.

Dokumenta atvasinājuma pareizības apliecināšana

1 dokuments

2,85

0,00

2,85

6.

Izziņas izsniegšana

1 dokuments

2,85

0,00

2,85

7.

Skaņas ieraksta kopijas izgatavošana

7.1.

ieraksts CD matricā3

1 skaņas ieraksta datne4

3,10

0,00

3,10

7.2.

ieraksts zibatmiņā

1 skaņas ieraksta datne4

6,45

0,00

6,45

8.

Dokumentu ierakstīšana datu nesējā

8.1.

ieraksts CD matricā3

1 dokuments5

3,10

0,00

3,10

8.2.

ieraksts zibatmiņā

1 dokuments5

6,45

0,00

6,45

9.

Tiesas sludinājuma teksta sagatavošana un izsniegšana

1 dokuments

1,71

0,00

1,71

10.

Rakstveida izziņas vai apliecinātas nodalījuma datorizdrukas no valsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas sagatavošana un izsniegšana6

1 dokuments

6,20

0,00

6,20

11.

Zemesgrāmatas nostiprinājuma žurnāla un nekustamā īpašuma lietas lasīšana6

1 hipotekārā vienība

8,96

0,00

8,96

12.

Neapliecinātas datorizdrukas no valsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas izsniegšana vai nosūtīšana elektroniskā veidā6

1 dokuments

2,52

0,00

2,52

13.

Nostiprinājuma lūguma apliecināšana6

1 dokuments

8,58

0,00

8,58

14.

Tiesas nolēmuma spēkā stāšanās apliecināšana, ja šis nolēmums iesniedzams ārvalstu iestādēs

1 dokuments

8,00

0,00

8,00

Piezīmes.

1 Pievienotās vērtības nodokli nepiemēro saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 3. panta astoto daļu.

2 Lietām, kas pirmajā instancē izskatītas līdz 2002. gada 31. decembrim, lietas dalībnieku identificējoša informācija (fiziskai personai vārds, uzvārds un personas kods; juridiskai personai nosaukums un reģistrācijas numurs) un pirmās instances nolēmuma pieņemšanas datums. Lietām, kas pirmajā instancē izskatītas no 2003. gada 1. janvāra, lietas dalībnieku identificējoša informācija (fiziskai personai – vārds, uzvārds vai personas kods; juridiskai personai nosaukums vai reģistrācijas numurs) vai lietas numurs, vai arhīva numurs.

3 Ja ieraksts CD matricā tehniski ir iespējams.

4 Par katru nākamo skaņas ieraksta datni, ja CD matricas vai zibatmiņas ietilpība to pieļauj, cena ir 1,45 euro.

5 Par katru nākamo dokumentu, ja CD matricas vai zibatmiņas ietilpība to pieļauj, cena ir 1,45 euro.

6 Pakalpojumu sniedz rajona (pilsētas) tiesas."

Maksājuma rekvizīti:        

Tiesu administrācija

Reģistrācijas nr.90001672316

Valsts kase

LV51TREL2190458019000

TREL22LV

Maksājuma mērķī OBLIGĀTI jānorāda KK kodu 21379

Maksājumu veic, izmantojot šādus maksājumu pakalpojumu veidus rajona (pilsētas) tiesā un apgabaltiesā:

1. ar maksājumu karti maksājumu karšu pieņemšanas terminālī;

2. ar tāda maksājumu pakalpojumu sniedzēja starpniecību, kuram ir tiesības sniegt maksājumu pakalpojumus Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likuma izpratnē.