2016.gada 29.aprīlī Kurzemes apgabaltiesā notika noslēdzošā Tiesnešu ētikas komisijas izbraukuma sēde

Tiesnešu ētikas komisija aicināja Kurzemes tiesu apgabala tiesu un zemesgrāmatu nodaļu tiesnešus apmeklēt komisijas sēdi, lai diskutētu par aktuāliem tiesnešu ētikas jautājumiem, kā arī pavērotu Tiesnešu ētikas komisijas darbu dažādu iesniegumu un pieprasījumu izskatīšanā. Komisijas sēdes vērošanā piedalījās arī Kurzemes apgabaltiesas tiesnešu palīgi. 

Izbraukuma sēdes laikā tiesneši apsprieda Tiesnešu ētikas kodeksa aktualizēšanu un diskutēja par tajā nepieciešamajiem grozījumiem. Tāpat komisija ar tiesnešiem apsprieda jautājumu par tiesnešu komunikāciju ar plašsaziņas līdzekļiem un tiesnešu atstatīšanās jautājumus. Piemēram, vai tiesnesim jāatstatās no lietas izskatīšanas, ja lietas dalībnieks ir banka, kurā tiesnesim ir kredītsaistības, vai arī tiesas sēdē kā procesa dalībnieks piedalās tuvs cilvēks, kurš nav ģimenes loceklis. Vēl komisija skaidroja, vai tiesneša rīcība, lietojot zvērinātu advokātu birojam piederošu automašīnu, atbilst tiesnešu ētikas kodeksa normām. Komisija ar tiesnešiem apsprieda arī citus aktuālus tiesnešu ētikas jautājumus.

Tiesnešu ētikas komisija izveidota 2008.gada 11.aprīlī un ir koleģiāla tiesnešu pašpārvaldes institūcija, kuras pamatmērķis ir sniegt atzinumus par ētikas normu interpretāciju un pārkāpumiem, kā arī skaidrot tiesnešu ētikas normas.

Komisijas sēdēs tiek izskatīti visi iesniegumi un sūdzības. Ja tiek saskatītas pazīmes, kas norāda uz iespējamu konfliktu ar tiesnešu ētikas normām, iesaistītajām personām tiek lūgts skaidrot iesniegumā norādīto situāciju, tomēr lielākoties ētikas kodeksa normu pārkāpumi netiek konstatēti. Ne reti iesniedzējiem tiek atbildēts, ka ētikas komisijas kompetencē nav izskatīt privātpersonu iesniegumus.

Informāciju sagatavoja:

Ilze Vasiļjeva

Kurzemes apgabaltiesas tiesneša palīdze

tel.63480144

e-pasts: ilze.vasiljeva@tiesas.lv