Apgabaltiesas izveidojušas civillietu tiesu prakses apkopojumu

Visām Latvijas apgabaltiesām sadarbojoties, ir izveidots pirmais apgabaltiesu tiesu prakses apkopojums, kas tagad pieejams ikvienam interesentam vienotā Latvijas tiesu portāla https://www.tiesas.lv/Contents/Item/Display/6465 sadaļā Tiesu nolēmumi / Apgabaltiesu prakse un nolēmumi. Juristiem un sabiedrībai tas dos iespēju ērtāk pārskatīt apelācijas instances tiesu praksi. 

Apkopojums atspoguļo problēmjautājumus par lietu, kuras saistītas ar pieteikumiem par izsoles aktu apstiprināšanu, izskatīšanu un noformēšanu. Šie jautājumi apspriesti Latvijas apgabaltiesu un Zemesgrāmatu nodaļu tiesnešu sanāksmēs.

Šis apkopojums ir tapis, sadarbojoties visām apgabaltiesām un saskaņojot viedokļus par tiesību normu interpretāciju. Tam pielikumā ir pievienoti tie apgabaltiesu un Augstākās tiesas apelācijas instances un galīgie, nepārsūdzamie nolēmumi civillietās, kas pieminēti šajā apkopojumā.

Apgabaltiesu judikatūras veidošanas principus un kārtību apgabaltiesu tiesneši šogad apsprieda vairākās videokonferencēs, kur līdz ar citiem jautājumiem tiesu reformas ietvaros diskutēja par vienotas tiesu prakses aktualitātēm. Par apgabaltiesu praksi administratīvo pārkāpumu lietās tiek veidots atsevišķs apkopojums, kas pašlaik tiek saskaņots un būs publiski pieejams jau tuvākajā laikā.

Raimonds Ločmelis, Rīgas apgabaltiesas tiesneša palīgs sadarbībai ar plašsaziņas līdzekļiem (raimonds.locmelis@tiesas.lv; 67088261; 29287877)