Ar 2017.gadu VVDZ nostiprina apbūves tiesības

Atbilstoši Tieslietu ministrijas izstrādātajam likumprojektam “Grozījums Civillikumā” un grozījumiem Zemesgrāmatu likumā, kas stājās spēkā 2017. gada 1. janvārī, Latvijā ieviests jauns lietu tiesību institūts – apbūves tiesība.

Apbūves tiesība ir ar līgumu piešķirta mantojama un atsavināma lietu tiesība, kas  nodrošina iespēju apbūves tiesību ieguvējam (apbūves tiesīgajam) būvēt nedzīvojamas ēkas vai inženierbūves uz citai personai (zemes gabala īpašniekam) piederošas zemes un lietot tās kā īpašniekam šīs tiesības spēkā esamības laikā. Apbūves tiesības termiņš nedrīkst būt mazāks par desmit gadiem un no tās izrietošā lietu tiesība ir nodibināta, un spēkā tikai pēc apbūves tiesības ierakstīšanas zemesgrāmatā.

Pamatojoties uz nepieciešamību turpmāk apbūves tiesību ierakstīt zemesgrāmatā, Tiesu administrācija ir veikusi apjomīgu valsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas informācijas sistēmas pielāgošanu šim jaunajam tiesību institūtam, nodrošinot šo tiesību sekmīgu un efektīvu ierakstīšanu zemesgrāmatās.

Savukārt, lai uzlabotu sniegto pakalpojumu kvalitāti, izstrādāta jauna www.zemesgramata.lv tīmekļa vietne, piedāvājot iedzīvotājiem tādus jaunus e pakalpojumus, kā izziņas pieprasīšana par piederošiem nekustamiem īpašumiem, zemesgrāmatu nodalījuma apmaksa no attiecīgās vietnes. Piekļuve e-pakalpojumiem nodrošināta izmantojot Valsts informācijas sistēmas savietotāja (VISS) koplietošanas komponentes – vienotās pieteikšanās moduli un maksājumu moduli.

Tāpat arī paplašināta jau esošo e-pakalpojumu funkcionalitāte, ļaujot zemesgramata.lv reģistrētiem lietotājiem ātri un ērti atkopt nozaudētos lietotāja rekvizītus, tiešsaistē pārvaldīt lietotājus, kā arī izmantot uzlabotus statistikas pārskatus un vietnē publicētos atvērtos datus par zemesgrāmatu nodaļās iesniegtajiem nostiprinājuma lūgumiem.

Valsts vienotā datorizētā zemesgrāmata, kuras turētājs ir Tiesu administrācija, ir vienīgā datorizētā zemesgrāmata, kas satur juridiski atzītu informāciju. Valsts vienotā datorizētā zemesgrāmata nodrošina zemesgrāmatu datu vieglāku pieejamību un satur informāciju par visu zemesgrāmatā ierakstīto nekustamo īpašumu tiesisko statusu valstī.

 

Papildinformācija:

Vjačeslavs Mitņičuks

Tiesu administrācija

Tālrunis: 67063802

E-pasts: Vjaceslavs.Mitnicuks@ta.gov.lv

www.ta.gov.lv

Twitter: @tiesuadm