Ar 2019.gada 1.janvāri sāks darboties Elektroniskā maksātnespējas uzskaites sistēma

Ar nākamā gada 1.janvāri darbu uzsāks Elektroniskās maksātnespējas uzskaites sistēma (turpmāk EMUS), kuras mērķis ir sekmēt visu maksātnespējas procesā un tiesiskās aizsardzības procesā iesaistīto pušu interešu aizsardzību, kā arī vienkāršot šo personu iesaisti maksātnespējas procesa un tiesiskās aizsardzības procesa norisē. Lai īstenotu minēto, EMUS izmantos Maksātnespējas kontroles dienests savu uzdevumu veikšanai, kā arī EMUS ikdienā lietos administratori un uzraugošās personas kā savu darba vidi. Tāpat EMUS iekļautā informācija, izmantojot e-pakalpojumu, būs pieejama kreditoriem (tostarp, darbiniekiem), parādniekiem un parādnieka pārstāvjiem, kā arī tādējādi kreditori varēs iesniegt administratoram kreditora prasījumus.

Citastarpā EMUS, sadarbojoties ar Tiesu informatīvo sistēmu, nodrošinās automatizētu un uz nejaušības principu balstītu administratoru ieteikšanu maksātnespējas procesos.

EMUS būs pieejama plaša informācija par maksātnespējas procesu un tiesiskās aizsardzības procesu norisi, kā arī administratora un uzraugošās personas lietvedībā esošie dokumenti. Jau brīdī, kad tiesa lems ierosināt maksātnespējas procesu, Tiesu informatīvā sistēma veiks automatizētu pēc nejaušības principa balstītu administratoru ieteikšanu maksātnespējas procesos.

 

Pēc administratora noteikšanas sistēma automātiski mainīs nejaušo secību, kādā tiks izvēlēts administrators nākamajam ierosinātajam maksātnespējas procesam. Šādā veidā tiks likvidēts rindas princips un izslēgta iespēja, ka konkrētiem maksātnespējas procesiem tiek izvēlēts viens administrators.

 

Administratoriem sistēmā regulāri būs jāiesniedz sava darba pārskati un Maksātnespējas kontroles dienests varēs efektīvāk un mērķtiecīgāk veikt administratoru un uzraugošo personu uzraudzību.

 

EMUS nodrošinās arī iespēju sabiedrībai sekot līdzi administratoru un uzraugošo personu darbībai, izmantojot ziņas par administratoru un uzraugošo personu profesionālas darbības rezultātiem, kas no EMUS tiek publicētas Maksātnespējas kontroles dienesta mājas lapā.

 

Šī gada 17.decembrī Maksātnespējas kontroles dienests organizē apmācības, kuru mērķis ir  maksātnespējas procesu  administratoriem skaidrot sistēmas lietošanu un ieviesto darba kārtību ar EMUS.

 

Papildinformācija:

Vjačeslavs Mitņičuks

Tiesu administrācija

Tālrunis: 26447901

E-pasts: Vjaceslavs Mitnicuks@ta.gov.lv

www.ta.gov.lv

Twitter: @tiesuadm