CEPEJ pozitīvi vērtē Latvijas tieslietu sistēmu

Eiropas Padomes Tieslietu sistēmu efektivitātes komisijas (turpmāk - CEPEJ) sagatavotajā jaunākajā ziņojumā, kurā norādīti dati par 2014. gadu, ir pozitīvi novērtēta Latvijas tieslietu sistēmas attīstība un tiesu modernizācija kopumā, kas liecina, ka Tieslietu ministrijas kā politikas veidotājas un Tiesu administrācijas kopējs darbs ir nesis, būtiskus ieguldījumus tieslietu sistēmas attīstībā, īstenojot informācijas un komunikācijas tehnoloģiju ieviešanu un attīstību Latvijas tiesu darba organizācijā.

CEPEJ ziņojumā Latvijas tiesu sistēma minēta, kā viena no vadošajām un informācijas tehnoloģijām attīstītākajām. Ziņojuma sadaļā par “IT tendenču izmantošanu” Latvija ir starp 11 valstīm 47 Eiropas Padomes dalībvalstu starpā, kurās tiesas ir visefektīvāk aprīkotas ar jaunajām tehnoloģijām, tādējādi padarot efektīvāku tiesu administrēšanas procesu, vienlaikus arī nodrošinot lielāku tiesu pieejamību sabiedrībai.

Latvijas tiesu sistēmā atzinīgi novērtēta arī tiesas elektroniskā komunikācija ar advokātiem, procesa dalībniekiem un tiesas pakalpojumu saņēmējiem, jo tiek nodrošināta komunikācija ar tiesas apmeklētājiem visos tiesvedību procesos ne tikai elektroniskā veidā, bet arī ar speciālu tiesas portāla aplikāciju (rīku) starpniecību.

Pozitīvi tiek vērtēta videokonferenču un audio protokolu izmantošana visos tiesvedības procesos un stadijās, kas būtiski palielina tiesas pieejamību sabiedrībai un veicina tiesu darbības efektivitātes paaugstināšanu.

CEPEJ ziņojumā sekmīgi novērtēta Latvijas judikatūras datu bāzes pieejamība, kas nodrošina valsts tiesu prakses pieejamību iedzīvotājiem, kā arī iedzīvotājiem pieejamā elektroniskā piekļuve Valsts vienotai datorizētai zemesgrāmatai, kur iespējams saņemt kopijas, izrakstus un citus e-pakalpojumus izmantojot interneta pieslēgumu. Ziņojumā atzinīgi novērtēta arī iespēja Latvijas tiesās iesniegt elektronisku iesniegumu un citus dokumentus.

Ņemot vērā CEPEJ ziņojumā izteiktās rekomendācijas, Tiesu administrācija sadarbībā ar Tieslietu ministriju turpinās darbu, lai uzlabotu un attīstītu tieslietu sistēmu Latvijā.

 

Papildus informācija:

CEPEJ apkopo informāciju reizi divos gados, lai novērtētu tiesu sistēmu Eiropas Padomes dalībvalstīs.

 

Publicētais „Eiropas tiesu sistēmas efektivitāte un kvalitāte” ziņojums (2016.gada izdevums) pieejams: http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/cepej/series/default_en.asp. 

Tiesu administrācija ir tieslietu ministra padotībā esoša tiešās pārvaldes iestāde, kas organizē un nodrošina rajonu (pilsētu) tiesu, apgabaltiesu un zemesgrāmatu nodaļu administratīvo darbu (veic personāllietvedību tiesās un zemesgrāmatu nodaļās, plāno tiesu un zemesgrāmatu nodaļu budžetu un rīkojas ar piešķirtajiem finanšu līdzekļiem, nodrošina tiesas un zemesgrāmatu nodaļas ar materiāltehniskajiem līdzekļiem, informācijas un komunikācijas tehnoloģiju infrastruktūru, uztur un administrē zvērinātu tiesu izpildītāju lietvedības sistēmu Izpildu lietu reģistru un tā moduli elektronisko izsoļu vietni).

 

 

Papildinformācija:

Vjačeslavs Mitņičuks

Tiesu administrācija

Tālrunis: 67063802; 26447901

E-pasts: Vjaceslavs.Mitnicuks@ta.gov.lv

www.ta.gov.lv

Twitter: @tiesuadm