CEPEJ prezentē Latvijas tieslietu sistēmas novērtējuma projektu

No š.g. 6 - 7. februārim, Latvijā norisināsies Eiropas Padomes Komisiju Tiesu efektivitātei (European Commission for the Effieciency of Justice, CEPEJ) trešā novērtēšanas vizīte, kas tiek organizēta sadarbības projekta ietvaros starp CEPEJ un Latvijas Tiesu administrāciju.

Šodien 6. februārī Tieslietu ministrijā norisinājās sanāksme, kuras ietvaros CEPEJ pārstāvji iepazīstināja Latvijas tieslietu sistēmas pārstāvjus ar galvenajiem atzinumiem un ieteikumiem, kuri uzsvērti Latvijas tiesu sistēmas novērtējumā.

 

Sanāksmes laikā CEPEJ pārstāvji sniedza informāciju par atzinumiem Tiesu sistēmas un tiesas organizācijas jautājumos, kā piemēram: tiesu neatkarība un pašpārvalde, tiesnešu atlase, tiesnešu iecelšana amatā un karjera, Tiesu efektivitāte, kā arī uzsvēra turpmāko ietvaru un aktivitātes, kas turpmāk tiks veiktas ziņojuma sagatavošanas ietvaros.

 

Rītdien 7. februārī, vizītes turpinājumā Tiesu administrācijā tiks organizēta sanāksme, kuras laikā CEPEJ un Latvijas tieslietu sistēmas pārstāvji diskutēs par tiesu sistēmas jautājumiem, kā piemēram: tiesu sistēmas budžets, tiesu iestāžu un tiesu kvalitāte, kā arī par tiesu procesiem un to efektivitāti.

 

2018.gada aprīlī CEPEJ eksperti prezentēs gala ziņojumu, kurš tiks tulkots latviski un būs kā “ceļa karte” tuvākajiem gadiem, balstoties uz CEPEJ rekomendācijām un ieteikumiem.

 

Eiropas Padomes Komisija Tiesu efektivitātei kā novērtējuma veicējs izvēlēta pamatojoties uz tās ekspertu ilggadējo pieredzi tiesiskuma attīstībā Eiropas Padomes 47 valstīs, tās rīcībā esošajiem resursiem, metodoloģijām un labākās prakses standartiem, padziļinātai izpratnei un ekspertīzei par Eiropas tieslietu sistēmu attīstību, kā arī, ņemot vērā jau pastāvošo veiksmīgo Latvijas valsts institūciju pieredzi sadarbībā ar komiteju. 

 

Tiesu sistēmas novērtējums ietver tiesu iestāžu darbības analīzi, tostarp, apskatot aspektus, kas skar tiesu sistēmai piederīgo personu darbību, vadošās iestādes tieslietu politikas un tieslietu administrēšanas nozares darbību, kā arī institūciju, kas piedalās tiesu sistēmas politikas un stratēģijas izstrādē, tiesu sistēmas darba organizācijas pilnveidošanas darbību, kā arī tiesu un citu institūciju nolēmumu izpildes procesu. Tā ietvaros paredzēts sniegt procesu efektivitātes un kvalitātes, neatkarības, kā arī attīstības potenciāla vērtējumu.

 

Novērtējums tiek veikts Eiropas Sociālā fonda līdzfinansētā projekta "Justīcija attīstībai"  ietvaros, kas paredz virkni pasākumu Latvijas tieslietu sistēmas stiprināšanai. Projektu īsteno Tiesu administrācija, kas arī koordinē novērtējuma veikšanu.

 

Vairāk informācijas par projektu Justīcija attīstībai pieejama šeit: https://ta.gov.lv/LV/sadarbiba_1510/eiropas_socialais_fonds_1520

 

Papildinformācija:

Vjačeslavs Mitņičuks

Tiesu administrācija

Tālrunis: 26447901

E-pasts: Vjaceslavs Mitnicuks@ta.gov.lv

www.ta.gov.lv

Twitter: @tiesuadm/ Facebook: @tiesuadm