Daļēji apmierināta prasība par zaudējumu piedziņu no Rīgas brīvostas pārvaldes saistībā ar Konkurences likuma pārkāpumu

Portālā manas.tiesas.lv ir pieejams anonimizēts spriedums lietā Nr. C04293109, kurā 2018. gada 13. novembrī spēkā stājies Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģijas 2017. gada 16. maija spriedums, jo ar Augstākās tiesas rīcības sēdes lēmumu tas atzīts par pareizu.

2009. gadā akciju sabiedrība “PKL Flote” vērsās tiesā pret Rīgas brīvostas pārvaldi par zaudējumu atlīdzināšanu saistībā ar Konkurences likuma pārkāpumu. “PKL Flote” cēla prasību par zaudējumiem, kas tai nodarīti 2008. un 2009. gadā, kad Rīgas brīvostas pārvalde ļaunprātīgi izmantoja savu dominējošo stāvokli un liedza prasītājai Rīgas ostā sniegt velkoņu pakalpojumus saviem klientiem, uzspiežot tiem savu velkoņu pakalpojumus. Šādi pārkāpts gan Valsts pārvaldes iekārtas likums, gan Konkurences likums.

Pēc vairākkārtējas dažādu tiesu instanču pieņemto nolēmumu pārsūdzēšanas šīs civillietas izskatīšana Rīgas apgabaltiesā sākās 2016. gada aprīlī, jo ar Augstākās tiesas Civillietu departamenta 2016. gada 31. marta spriedumu tā bija nodota jaunai izskatīšanai apelācijas instances tiesā.

Pagājušā gada maijā Rīgas apgabaltiesa nosprieda par labu “PKL Flotei”, piedzenot no Rīgas brīvostas pārvaldes zaudējumus 1,28 miljonus eiro apmērā, kas ietver sevī zaudējumus par velkoņa īri un negūto peļņu, kā arī likumiskos nokavējuma procentus un tiesāšanās izdevumus. Tiesa atzina, ka "PKL Flote" ir tiesīga saņemt ne tikai negūto peļņu, kuru pārkāpuma laikā sev ieguva Rīgas brīvostas pārvalde, bet arī zaudējumus, kas saistīti ar velkoņu dīkstāvi.

Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģijas spriedumā atzīts, ka Rīgas brīvostas pārvalde, uzsākot sniegt velkoņu pakalpojumus Rīgas ostā, ir pārkāpusi Valsts pārvaldes iekārtas likumu, kas liedz valsts pārvaldes iestādēm iesaistīties komercdarbības veikšanā. Savukārt Konkurences likuma pārkāpuma fakts konkrētajā lietā balstīts uz Konkurences padomes 2009.gada lēmumu, ar kuru Rīgas brīvostas pārvaldes rīcībā tika atzīts Konkurences likuma pārkāpums.

Spriedumā minēts, ka Satversmes tiesa vairākās lietās atzinusi, ka ārpus tiesu varas kontroles nevar palikt neviena izpildvaras darbība, ja tā aizskar kādas personas intereses. Taisnīguma un tiesiskuma princips prasa, lai ikviena kriminālprocesa, civilprocesa un administratīvā procesa rezultāts būtu tiesisks.

Jāatzīmē, ka vispārējās jurisdikcijas tiesa Latvijā pirmo reizi ir atzinusi pienākumu kompensēt zaudējumus, kas privātai komercsabiedrībai radīti ar likumam neatbilstošu valsts pārvaldes struktūras iesaistīšanos komercdarbībā un sekojošu Konkurences likuma pārkāpumu.

 

Informāciju sagatavoja: Raimonds Ločmelis, Rīgas apgabaltiesas priekšsēdētājas palīgs sabiedrisko attiecību jautājumos