Diskutēs, kā veicināt mediācijas izmantošanu Latvijā

2016. gada 17. novembrī Tiesu administrācijā notiks diskusija par mediācijas attīstību Latvijā kā alternatīvu strīdu risināšanai tiesas ceļā. Diskusijā piedalīsies tiesu sistēmas politikas plānotāji un ieviesēji, praktizējoši mediatori, tiesu un tiesu sistēmai piederīgo profesiju,  kā arī nevalstisko organizāciju pārstāvji. Diskusijas mērķis ir definēt galvenos mediācijas izmantošanas šķēršļus un rast risinājumus efektīvākai mediācijas izmantošanai Latvijā. 

Diskusijas dalībnieki sniegs viedokļus un meklēs piemērotākos risinājumus mediācijas attīstībai, izmantojot dažādus instrumentus, īpaši ar mediācijas piemērošanu saistītu profesionāļu apmācības, tostarp sabiedrības informēšanu par mediācijas sniegtajām iespējām strīdu risināšanā. Kopš 2015. gada strīdi ar sertificēta mediatora palīdzību mediācijas ceļā risināti gandrīz 200 gadījumos.

Diskusiju vadīs Tieslietu ministrijas valsts sekretāra vietniece Irēna Kucina. Diskusijas laikā Sertificētu mediatoru padomes priekšsēdētāja Kristīne Dārzniece vērtēs mediācijas attīstību Latvijā no sertificētu mediatoru skatu punkta, savukārt Eiropas Tiesību institūta (European Law Institute) prezidente Diāna Volis (Diana Wallis) stāstīs par pieredzi mediācijas attīstībā Eiropā un sniegs ieskatu Latvijai noderīgos prakses piemēros. Projekta “Justīcija attīstībai” projektu vadītāja Anna Skrjabina informēs klātesošos par projekta aktualitātēm un nākotnes iecerēm.

 

Diskusiju organizē Tieslietu ministrija sadarbībā ar Tiesu administrāciju Eiropas Sociālā fonda projektā "Justīcija attīstībai". Projekta mērķis ir paaugstināt tiesu un tiesībsargājošo institūciju personāla kompetenci komercdarbības vides uzlabošanas sekmēšanai. Projektā plānotas plašas kvalifikācijas pilnveides aktivitātes, tostarp konferences, diskusijas, pieredzes apmaiņas programmas, kā arī Latvijas tieslietu sistēmas novērtējums, aptverot arī alternatīvu strīdu risināšanas iespēju plašākas izmantošanas vērtējumu. Mediācijas tēma ir būtiska projekta ieviešanā, ņemot vērā mediācijas izmantošanas ietekmi uz tiesu sistēmas atslogošanu (efektivitātes paaugstināšanu) un komercdarbības vides pilnveidošanu.

 

Papildu informācija

Projekts “Justīcija attīstībai” tiek īstenots ar Eiropas Savienības Sociālā fonda atbalstu specifiskā atbalsta mērķa 3.4.1. “Paaugstināt tiesu un tiesībsargājošo institūciju personāla kompetenci komercdarbības vides uzlabošanas sekmēšanai” ietvaros. Projekta finansējums ir 11 028 343 euro, tostarp Eiropas Sociālā fonda finansējums 9 347 092 euro un valsts budžeta finansējums 1 654 251 euro apmērā.

Ar plašāku informāciju par projektu iespējams iepazīties Tiesu administrācijas mājaslapā.

 

 

Līva Rancāne

Tieslietu ministrijas

Sabiedrisko attiecību speciāliste ES fondu jautājumos

Tālrunis: 67036712, 28748349

E-pasts: Liva.Rancane@tm.gov.lv