Diskutēs par mediācijas attīstību Latvijā

Aicinām vērot tiešraidē konferenci "Mediācija – sasniegumi un izaicinājumi"

2017. gada 22. un 23. maijā notiks konference, kas veltīta mediācijas tematikai: esošās situācijas mediācijas jomā Latvijā analīzei un turpmākajiem mediācijas attīstības virzieniem. 22. maijā konferencē tiks diskutēts par mediāciju civillietās, krimināllietās un administratīvajā procesā, kā arī par tiesas ieteiktu mediāciju. Savukārt konferences otrajā dienā notiks atzītu mediācijas jomas ārvalstu ekspertu meistarklases.  Konferences norisi būs iespējams vērot tiešraidē, sekojot šai saitei. 

Mediācija ir mūsdienīga strīdu risināšanas metode. Arī Latvijā tā tiek plašāk izmantota, lai gan Latvijai joprojām ir salīdzinoši neliela pieredze mediācijas izmantošanā. Daļā sabiedrības mediācija kā strīdu risināšanas veids joprojām tiek uztverta ar piesardzību un neuzticību. Nepieciešams gan laiks, gan informācija par mediāciju kā alternatīvu strīdu risināšanas instrumentu, lai mainītos sabiedrības izpratne par konfliktu risināšanas iespējām. 

Konferencē ar savu pieredzi un gūtajām atziņām mediācijas izmantošanā dalīsies gan pašmāju, gan ārvalstu eksperti. Latvijai ir būtiski uzklausīt ārvalstu pieredzi un ieteikumus, lai veicinātu mediācijas kā konfliktu risināšanas instrumenta izmantošanu un atpazīstamību Latvijā.

Konferences mērķauditorija ir sertificēti mediatori, tiesneši, tiesnešu palīgi un advokāti. Konferenci tiešraidē aicināts vērot ikviens interesents.

Mediācijas process

Mediācija ir brīvprātīgas sadarbības process, kad strīdā iesaistītās puses cenšas panākt savstarpēji pieņemamu vienošanos ar mediatora starpniecību.

Mediators ir neitrāla persona, kura atbalsta abas puses domstarpību risināšanas procesā, palīdzot strīdu risināt konstruktīvā gaisotnē ar mērķi atrast abām pusēm pieņemamus un uz nākotni vērstus risinājumus. Mediācijas procesu veiksmīgi pielieto, risinot, piemēram:

•             ģimenes konfliktus;

•             darba strīdus;

•             nekustamā īpašuma strīdus;

•             mantojuma strīdus;

•             komercstrīdus.

 

Mediācijas izmantošana ģimenes strīdu risināšanā

Kopš šī gada ir paplašināta mediācijas pieejamība ģimenes strīdu risināšanā. No 2017. gada 1. janvāra līdz 31. decembrim pieejamas bezmaksas sertificētu mediatoru konsultācijas, lai palīdzētu risināt vecāku domstarpības, kas skar arī bērnu intereses un veicinātu ģimeņu stabilitāti. Ģimenēm bezmaksas ir pieejamas pirmās piecas mediācijas sesijas. Plašāka informācija par projektu "Bezmaksas mediācija ģimenes strīdos" pieejama Tieslietu ministrijas mājaslapā.

Konference tiek organizēta Eiropas Sociālā fonda projekta “Justīcija attīstībai” (Nr.3.4.1.0/16/I/001) ietvaros. Projekts “Justīcija attīstībai” tiek īstenots ar Eiropas Savienības Sociālā fonda atbalstu specifiskā atbalsta mērķa 3.4.1. “Paaugstināt tiesu un tiesībsargājošo institūciju personāla kompetenci komercdarbības vides uzlabošanas sekmēšanai” ietvaros. Projekta finansējums ir 10 474 822 euro, tostarp Eiropas Sociālā fonda finansējums 8 903 599 euro un valsts budžeta finansējums 1 571 223 euro apmērā.

Informācija sagatavota projektā Nr. 10.1.2.0/15/TP/008 “Tehniskā palīdzība Tieslietu ministrijai kā atbildīgajai iestādei informācijas un publicitātes pasākumu īstenošanā”. Projektu 85% apmērā finansē Eiropas Sociālais fonds un 15% ir valsts budžeta finansējums

 

Līva Rancāne

Tieslietu ministrijas

Sabiedrisko attiecību speciāliste ES fondu jautājumos

Tālrunis: 67036712, 28748349

E-pasts: Liva.Rancane@tm.gov.lv