Ekonomisko lietu tiesa apmierina Terehovas robežkontroles punkta būvnieka prasību

Eknomisko lietu tiesa (ELT) apmierināja būvnieka SIA "MONUM" prasību pilnībā pret VAS "Valsts nekustamie īpašumi" (VNĪ), piedzenot no VNĪ 80 660,22 EUR, (76 768,04 EUR ir prasības summa, bet 3892,18 EUR – tiesāšanās izdevumi).

Starp SIA "MONUM" un VNĪ iepirkuma procedūras rezultātā tika noslēgts līgums par būvdarbu veikšanu ar cenu 5 939 165,09 EUR bez PVN. Uz Būvdarbu līguma pamata SIA "MONUM" uzņēmās pienākumu veikt būvdarbus objektā robežšķērsošanas vietā "Terehova", "Terehovas RKP", Zaļesjes pagastā, Zilupes NOVADĀ. Būvdarbi ietvēra padziļinātās kontroles ēkas būvniecību, ēkas funkcionēšanai nepieciešamo tehnoloģiju, kas sevī ietvēra tehniskā aprīkojuma un iekārtu piegādi, iebūvēšanu un uzstādīšanu.

Atbilstoši Iepirkuma nolikuma prasībām SIA "MONUM" bija jāpiegādā un jāuzstāda padziļinātās kontroles ēkā šķērveida paceļamo galdu un vieglo automašīnu pacēlāja piegādi uz uzstādīšanu. Lai nodrošinātu šo prasību izpildi, SIA "MONUM" kā pasūtītājs noslēdza Uzņēmuma līgumu ar apakšuzņēmēju  SIA "HCT AUTOMATIVE". SIA "HCT AUTOMATIVE" apņēmās veikt vairāku iekārtu, sistēmu piegādi un uzstādīšanu Terehovas robežkontroles punktā. SIA "HCT AUTOMATIVE" minētos darbus izpildīja un nodeva, bet MONUM pieņēma. Savukārt starp SIA "MONUM" un VNĪ tika parakstīts akts par būvdarbu nodošanu VNĪ, tajā skaitā, uz padziļināto kontroles ēku, kurā tika uzstādīti šķērveida pacēlāji.

SIA "MONUM" no VNĪ saņēma rakstveida pretenziju par uzstādīto pacēlāju konstatētajiem defektiem. Pretenzijā tika norādīts, ka SIA "HCT AUTOMATIVE" uzstādītajiem diviem šķērveida pacēlājiem esot konstatēta deformācija. SIA "HCT AUTOMATIVE" pēc SIA "MONUM" lūguma veica pacēlāju platformu apsekošanu un radušos defektu novēršanu. SIA "HCT AUTOMATIVE" iesniedza SIA "MONUM" garantijas vēstuli, ar, kuru apliecināja, ka pacēlāji atbilst VNĪ iepirkuma nolikumā izvirzītajām prasībām. Neskatoties uz to, VNĪ turpināja izteikt pretenzijas SIA "MONUM", par darbu nekvalitatīvo izpildi, kas attiecās uz pacēlāju uzstādīšanu.

Pamatojoties uz Būvniecības garantiju apdrošināšanas polisi, VNĪ nosūtīja vēstuli ADB “Gjensidige“ Latvijas filiāle, pieprasīja izmaksāt garantijas summu 76 768,04 EUR, apgalvojot, ka SIA "MONUM" nav izpildījis savas saistības saskaņā ar Būvdarbu līgumu, proti, nav novērsis šķērveida pacēlāju defektu. 

ADB “Gjensidige“ izmaksāja VNĪ garantijas atlīdzību, un SIA "MONUM" bija spiests to kompensēt ADB “Gjensidige“, tādejādi SIA "MONUM" tika nodarīti zaudējumi 76 768,04 EUR apmērā.

Tiesa, izvertējot pušu sniegtos paskaidrojumus un pierādījumus lietā, atzina, ka SIA "MONUM" prasība ir pamatota un apmierināma, ka VNĪ pieņemot būvdarbus, bija pārliecinājies par iekārtu atbilstību līguma noteikumiem. Tiesa atzina SIA "MONUM" viedokli par pamatotu, ka iekārtas defekti esot radušies tās nepareizas ekspluatācijas dēļ.

VNĪ iesniedza apelācijas sūdzību Ekonomisko lietu tiesā, kura ir nosūtīta izskatīšanai Rīgas apgabaltiesai.

Ziņu sagatavoja: Laura Tomsone, Ekonomisko lietu tiesas priekšsēdētāja palīdze.