Ekonomisko lietu tiesa deviņos mēnešos izskatījusi 197 lietas

Ekonomisko lietu tiesa (ELT) savas darbības pirmajos deviņos mēnešos kopš 31. marta pabeigusi izskatīt 197 lietas, no tām 37 civillietas, 36 krimināllietas, kā arī 124 procesus par noziedzīgi iegūtu mantu.

Kopumā ELT deviņos mēnešos saņemtas un ierosinātas 95 civillietas (papildus tam 26 prasības pieteikumus atteikts pieņemt), 91 krimināllieta un 185 procesi par noziedzīgi iegūtu mantu.

No pabeigtajām civillietām 63 % lietu saistītas ar kapitālsabiedrību dalībnieku (akcionāru) sapulču lēmumiem. Savukārt nākamā biežākā lietu kategorija ir būvniecības procesa dalībnieku līgumsaistību strīdi (29%). 13 gadījumos tiesvedība izbeigta sakarā ar to, ka puses noslēgušas izlīgumu vai prasītājs atteicies no prasības. Mantiski novērtējamā prasību summa izskatītajās lietās pārsniedz 2,9 miljonus eiro.

Izskatīti arī 19 pieteikumi par prasības nodrošināšanu un 13 pieteikumi par pagaidu aizsardzību (2 pieteikumi apmierināti, 12 daļēji apmierināti, 18 noraidīti). No tiem 10 pieteikumi iesniegti pirms prasības celšanas.

Vispārējā kārtībā izskatītas 14 krimināllietas, bet vienošanās procesa kārtībā – 22. Līdz šim pabeigtajās krimināllietās piekritību ELT pārsvarā ir noteicis Krimināllikuma 195. pants (noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšana), bet divos gadījumos Krimināllikuma 320. panta trešā daļa (kukuļņemšana lielā apmērā, personu grupā vai ja kukulis pieņemts pēc tā pieprasīšanas).

Procesos par noziedzīgi iegūtu mantu 93 gadījumos manta atzīta par noziedzīgi iegūtu, bet 32 gadījumos tiesa procesu izbeigusi. Kopējā konfiscētās mantas vērtība lietās, kurās ELT nolēmums ir stājies spēkā, pārsniedz 19 miljonus eiro.

Vidējais izskatīšanas termiņš līdz šim pabeigtajām civillietām ir bijis 86 dienas, krimināllietām 31 diena, bet procesiem par noziedzīgi iegūtu mantu – 69 dienas.

Augstākas instances tiesas (apelācijas vai kasācijas kārtībā) ir paguvušas izskatīt 66 sūdzības par ELT nolēmumiem. No tiem 46 atstāti negrozīti, 2 nolēmumi daļēji atcelti, 3 gadījumos augstākas instances tiesas atteica izskatīt sūdzību, bet 15 gadījumos tiesas lēmušas pretēji ELT.