Ekonomisko lietu tiesa noraida būvnieka prasību pret Kuldīgas novada pašvaldību

Ekonomisko lietu tiesa 2024. gada 8. janvārī noraidīja maksātnespējīgās sabiedrības ar ierobežotu atbildību “OSTAS CELTNIEKS” prasību pret Kuldīgas novada pašvaldību par 55 348,49 EUR piedziņu.

Starp būvnieku un pašvaldību 2022. gada 4. jūlijā noslēgts līgums par Kuldīgas Kultūras centra ēku un pagalma pārbūvi un atjaunošanu.

2023. gada 10. maijā būvnieks par kārtējiem izpildītajiem darbiem iesniedza pašvaldībai rēķinu par 55 348,49 EUR, bet pašvaldība to neapmaksāja.

2023. gada 13. jūnijā pasludināts būvnieka maksātnespējas process, savukārt pašvaldība izbeidza līgumu, aprēķināja līgumsodu par līguma prasību nepildīšanu un ieturēja to no veicamajiem maksājumiem par periodu, kad netika veikti būvdarbi. Aprēķinātais līgumsods ir 555 794,08 EUR, pašvaldības pieteiktais kreditora prasījums maksātnespējas procesā ir 500 445,49 EUR.

SIA “OSTAS CELTNIEKS” ieskatā, neapmaksājot būvnieka rēķinu, pašvaldība veica nepamatotu ieskaitu, kas maksātnespējas procesā nav pieļaujams, jo parādnieka un kreditora savstarpējie prasījumi radušies neilgi pirms juridiskās personas maksātnespējas procesa pasludināšanas, kā arī nav saņemta parādnieka piekrišana parāda segšanai šādā veidā.

Tiesa atzina, ka konkrētajā situācijā pušu starpā nav savstarpēji dzēšami pretprasījumi, bet gan līgumā noteikta norēķinu kārtība, kur būvniekam ir tiesības nevis uz summu, par kuru ir izrakstīti rēķini, bet gan uz summu, no kuras ir ieturēts līgumsods. Atbilstoši lietas apstākļiem un līguma nosacījumiem pašvaldība ieturēja līgumsodu, kas nav nedz prettiesisks, nedz vērsts uz zaudējumu nodarīšanu maksātnespējīgās sabiedrības kreditoriem.

Spriedums vēl nav stājies spēkā un var tikt pārsūdzēts.