Ekonomisko lietu tiesa noraida būvnieka prasību pret Talsu novada pašvaldību par dīkstāves zaudējumu piedziņu

Ekonomisko lietu tiesa 2024. gada 23. janvārī noraidīja būvnieka STRABAG SIA prasību pret Talsu novada pašvaldību par 78 720,07 EUR zaudējumu piedziņu.

Starp būvnieku un pašvaldību 2020. gada 2. novembrī noslēgts līgums par izbūvi Stacijas ielas un Dumpīšu ielas posmā Stendē, Talsu novadā. Ziemas periodā būvdarbi tika pārtraukti nelabvēlīgu klimatisko apstākļu dēļ, nosakot tehnoloģisko pārtraukumu. Taču pēc pārtraukuma beigām būvnieks 51 dienu nesaņēma pašvaldības piekrišanu darbu atsākšanai. Atsaucoties uz darbinieku un tehnikas dīkstāves radītiem zaudējumiem, būvnieks pieprasīja atlīdzināt tam summu, kura atbilstoši līguma izcenojumam tam pienāktos par tehnikas un darbaspēka izmaksām.

Vērtējot atbildētājas rīcību, tiesa atzina, ka pašvaldība 51 dienu bez tiesiska pamata nesaskaņoja un neakceptēja būvdarbu atsākšanu. Savukārt, vērtējot zaudējumu esību, tiesa konstatēja, ka prasība atlīdzināt zaudējumus saskaņā ar līgumā noteikto būvizmaksu izcenojumu pēc būtības ir vērsta nevis uz tagadējās mantas samazinājuma kompensāciju, bet uz atrautās peļņas (negūtā labuma) atlīdzināšanu. Kaut arī tiesai neradās iebildumi pret šādu prasītājas pieeju, tā atzina, ka nav iespējams izsekot prasītājas veiktajiem aprēķiniem un objektīvi pārliecināties par iesniegtā aprēķina pareizību. Arī pēc tiesas norādījumiem iesniegt pārskatāmu zaudējumu aprēķinu, ar katra posteņa detalizētu atšifrējumu, prasītājas iesniegtie paskaidrojumi nebija uztverami personai no malas. Līdz ar to tiesa zaudējumu apmēru atzina par nepierādītu un prasību noraidīja.

Spriedums vēl nav stājies spēkā un var tikt pārsūdzēts.