Ekonomisko lietu tiesā strauji pieaudzis pēc būtības izskatīto lietu skaits, par noziedzīgi iegūtiem līdzekļiem atzīti aptuveni 3,7 miljoni euro

Ekonomisko lietu tiesa (ELT) pirmajos trīs darbības mēnešos pēc būtības izskatījusi 24 krimināllietas un 3 civillietas. No tām jūnijā izskatītas 18 krimināllietas un 2 civillietas, vēl 2 civillietās jūnijā izbeigta tiesvedība. 

 

Miķelis Zumbergs, ELT priekšsēdētāja pienākumu izpildītājs:

“Tiesas darbības ieskriešanās periods sasniedzis to brīdi, kad sākas straujš izskatīto lietu skaita pieaugums, jo virknē saņemto lietu pabeigta iztiesāšana un tiek sagatavoti nolēmumi. Savukārt izskatīto krimināllietu ievērojamais pārsvars pār civillietām skaidrojams gan ar to, ka trīs ceturtdaļas tiesā saņemto lietu ir krimināllietas, gan ar to, ka vairums krimināllietu ir noziedzīgi iegūtas mantas procesi, kuri atbilstoši likumam skatāmi paātrināti. Piemēram, no 24 izskatītajām krimināllietām 5 lietas izskatītas vienošanās procesā, turpretim 17 ir procesi par noziedzīgi iegūtu mantu.”

M. Zumbergs skaidro, ka attiecībā uz pēdējiem tendence liecina, ka vairumā gadījumu tiesa atzīst mantu par noziedzīgi iegūtu – 15 lietās (no tām 2 daļēji). Tomēr ir arī gadījumi, kad ELT procesu par noziedzīgi iegūtu mantu pilnībā izbeidz (2 lietas).

Ar minētajiem lēmumiem par noziedzīgi iegūtu atzīto un konfiscēto finanšu līdzekļu un citas mantas kopējā vērtība ir ap 3,7 miljoniem euro. Papildus par noziedzīgi iegūtiem atzīti arī vairāki nekustamie īpašumi. Dažās lietās ELT nolēmumi jau ir stājušies spēkā, piemēram, šā gada 28. jūnijā Rīgas apgabaltiesa atstājusi negrozītu ELT 31. maija lēmumu, ar kuru nolemts konfiscēt arestētos finanšu līdzekļus 1 374 742,30 euro.

Miķelis Zumbergs, ELT priekšsēdētāja pienākumu izpildītājs:

“Pieaugot to nolēmumu skaitam, kuru tiesiskums pārbaudīts apelācijas instances tiesā, tiek plānots apkopot būtiskākās tiesu atziņas, kas īpaši varētu interesēt tiesību praktiķus, ņemot vērā, ka procesi par noziedzīgi iegūtu mantu ir slēgti un tiesas nolēmumu motivācija nav plaši pieejama.”

Vienlaikus, vērtējot lietu izskatīšanas rezultātus kopumā, M.Zumbergs norāda, ka vēl nav sasniegts optimums, kad izskatīto lietu skaits noteiktā periodā atbilstu saņemto lietu skaitam. Piemēram, no ELT darbības uzsākšanas līdz jūnija beigām saņemtas 103 krimināllietas (jūnijā 43), no tām 76 procesi par noziedzīgi iegūtu mantu.

Savukārt saņemto civillietu skaits ir 35 (jūnijā 14). Tipiskākās saņemto civillietu kategorijas ir prasības, kas izriet no līgumsaistībām starp būvniecības procesa dalībniekiem, un prasības par kapitālsabiedrības dalībnieku (akcionāru) sapulces lēmumiem. 11 gadījumos prasības pieteikumu atteikts pieņemt.

ELT ir saņēmusi arī vismaz 9 pieteikumus par prasības nodrošināšanu vai pagaidu aizsardzību, no tiem 2 iesniegti pirms prasības celšanas. Četri pieteikumi daļēji apmierināti, trīs noraidīti, divus atteikts pieņemt.