Elektroniskā formātā izdots Tiesu administrācijas 2020. gada darbības publiskais pārskats

Izdota Tiesu administrācijas (TA) darbības 2020. gada publiskā pārskata elektroniskā versija.  Gada pārskats satur informāciju par administrācijas, tiesu un citu saistīto iestāžu darba rezultātiem 2020. gadā. 

2020. gads ienesa jaunas vēsmas gan ikdienas darba, gan tiesvedības procesu organizēšanā. Priekšplānā tika izvirzītas digitālās tehnoloģijas un to iespēju izmantošana. Administrācija veica nepieciešamos pasākumus, lai sniegtu visa veida atbalstu pārejai uz darba procesu attālinātā formā. Elektronisko pakalpojumu izmantošana pārskata periodā sasniedza līdz šim augstāko pieprasījumu skaitu. Neskatoties uz sarežģīto pārejas posmu, sabiedrības vērtējums par tiesu darbu un tiesu darbinieku novērtējums par administrācijas sniegtajiem pakalpojumiem ir saglabājies 2019. gada līmenī. 99% tiesnešu un 25% tiesu darbinieki ir nodrošināti ar portatīvajiem datoriem. Par trešdaļu pieaudzis videokonferenču izmantošanas apjoms.

Tiesu administrācijas 2020. gada publiskajā pārskatā ir informācija par sagatavošanas darbiem Ekonomisko lietu tiesas atklāšanai, informācijas un komunikācijas tehnoloģiju ieviešanu tiesās, attīstības projektiem un starptautisko sadarbību, par uzsākto darbu pie tiesu efektivitātes stiprināšanas rīcības plāna un citām darbības aktualitātēm.

2021. gadā Tiesu administrācija turpina  papildināt un attīstīt datu krātuvi, lai nodrošinātu operatīvu un kvalitatīvu lēmumu pieņemšanu administrācijā un tiesās. Administrācija aktīvi strādā, lai sabiedrība vairāk izmanto atvērtā datu portālā pieejamo informāciju. Lai sekmētu pozitīvu attieksmi pret tiesu darbu, TA cenšas panākt, lai tiesneši un tiesu darbinieki izprot nepieciešamību skaidrot gan nolēmumus, gan sniegt pieprasīto informāciju tiesas apmeklētājiem un plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem. TA seko un sekos līdzi jaunākajām tendencēm darba procesu organizēšanā, lai darbiniekiem nodrošinātu mūsdienīgu un elastīgu darba vidi. TA būs atvērta sadarbībai un dialogam ar sabiedrību, lai sekmētu apziņu, ka ikviens cilvēks var ietekmēt un līdzdarboties valstī notiekošajos procesos, tādējādi īstenojot savas tiesiskās intereses.

Tiesu administrācijas 2020. gada darbības publiskais pārskats šeit!