Elektroniskā formātā pieejama Rīgas apgabaltiesas gadagrāmata par 2020. gadu

Lai izvērtētu vienu no sarežģītākajiem gadiem tiesu darbības vēsturē un apkopotu tajā paveikto, ir sagatavots īpašs izdevums “Rīgas apgabaltiesas gadagrāmata (2020)”. Rīgas apgabaltiesai tā ir pirmā šāda veida grāmata. Pateicoties žurnāla “Jurista Vārds” atsaucībai, Rīgas apgabaltiesas gadagrāmata par 2020. gadu pieejama arī elektroniski šeit!

Grāmata sagatavota Rīgas apgabaltiesā un izdota ar Tiesu administrācijas atbalstu. Tādējādi īstenota pirmreizēja tiesas vadības iniciatīva  gada ietvaros notikušās aktivitātes tiesā apkopot vienā publikācijā.

2020. gads ieviesa būtiskas pārmaiņas mūsu visu ierastajā ikdienā, tādēļ šajā laikā gūtās atziņas mainīs skatījumu un attieksmi uz turpmāko dzīvi un darbu. Saistībā ar valstī noteiktajiem ierobežojumiem Covid‑19 infekcijas izplatības pārvaldīšanai bija nepieciešams pārkārtot tiesu darbu, gan nodrošinot personu tiesību uz tiesu nepārtrauktību, gan arī turpinot tiesas iekšējo organizatorisko darbu.

Gadagrāmatā apkopotā informācija apliecina, ka Rīgas apgabaltiesas darbs un īstenotās aktivitātes ir bijušas vērstas uz tiesu varas attīstību kopumā. Rīgas apgabaltiesa ir iesākusi īstenot jauno darbības stratēģiju un aktīvi iesaistījusies dažādos tieslietu nozares pasākumos un darba grupās.

Publikācijā iekļauti vairāki jauni tiesu prakses pētījumi

Grāmatā ietverts ne vien atskats uz aizvadīto gadu, bet arī vairāki Rīgas apgabaltiesas veikti tiesu prakses pētījumi, kas izmantojami kā palīglīdzeklis tiesas spriešanā. Rīgas apgabaltiesas gadagrāmatā iekļauti šādi pētījumi: “Personu atbrīvošana no tiesas izdevumu un drošības naudas samaksas valsts ienākumos civillietās”, “Civilprocesa likuma 427. panta piemērošana apelācijas instances tiesās”, “Tiesu prakses apkopojums par morālā kaitējuma atlīdzības noteikšanu civillietās”.

Gadagrāmatā iekļauts arī 2018. gada pētījums par tiesu praksi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa tiesību normu piemērošanā sapulču, gājienu un piketu organizēšanā un norisē. 2020. gada 1. jūlijā spēkā stājās Administratīvās atbildības likums, kas reformē līdzšinējo administratīvo pārkāpumu izskatīšanas sistēmu. Tomēr saistībā ar 2020. gada Covid-19 pandēmiju un valdības noteiktajiem epidemioloģiski ierobežojošajiem pasākumiem tika ietekmēta personu pulcēšanās brīvība un saistībā ar pārkāpumiem uzsāktas administratīvo pārkāpumu procedūras. Tādējādi iepriekš veiktais pētījums esošajos apstākļos joprojām ir aktuāls, kā arī pētījumā tika uzsvērts, ka pulcēšanās brīvība ir ierobežojama saskaņā ar likumu, ievērojot pienākumu aizsargāt personu veselību.

Rīgas apgabaltiesa ir pārliecināta, ka jaunais izdevums un gadagrāmatā apskatītie tiesību jautājumi būs noderīgi gan tiesu darbā, gan arī pētniecības un izziņas nolūkos.

Informāciju sagatavoja: Raimonds Ločmelis, Rīgas apgabaltiesas priekšsēdētājas palīgs sabiedrisko attiecību jautājumos (Raimonds.Locmelis@tiesas.lv; 67088261)