INFOGRAFIKA: Paredzētas būtiskas izmaiņas tulku pakalpojumu nodrošināšanā civilprocesā

31.jūlijā stāsies spēkā grozījumi Civilprocesa likumā, kas samazina un samēro valsts pienākumu privāttiesiskos strīdos tiesā nodrošināt obligātus bezmaksas tulka pakalpojumus visām civilprocesā iesaistītajām fiziskajām personām. Līdz ar to no 31.jūlija valsts nodrošinās tulku tikai tām fiziskajām personām, kuras civillietā saņem valsts nodrošināto juridisko palīdzību vai ir atbrīvotas no tiesas izdevumu samaksas.

Rīgas apgabaltiesas priekšsēdētāja Daiga Vilsone uzsver, ka jaunais normatīvais regulējums vienlaikus paredz tiesiskās aizsardzības līdzekli, lai novērstu negodprātīgu tiesību izmantošanu, pieaicinot tulkus, proti, tiesa varēs atteikt atlīdzināt tulka izdevumus, ja lietas dalībnieks, kuram par labu ir piespriežami izdevumi, pārvalda tiesvedības valodu. Tātad nākotnē personām, risinot strīdus tiesā, būs jāuzņemas arī tulka pakalpojuma samaksa – šos izdevumus nesegs valsts, tas ir, nodokļu maksātāji.

Savukārt Tieslietu ministrijas Civiltiesību departamenta Starptautisko un procesuālo tiesību nodaļas juriskonsulte Dace Vārna norāda: "Lai lietas dalībnieki nevarētu izmantot tulka neierašanos kā iespēju panākt lietas izskatīšanas atlikšanu, Civilprocesa likuma grozījumi paredz, ka tiesa varēs atlikt lietas izskatīšanu tikai tad, ja tulks neierodas tiesas sēdē tāda iemesla dēļ, kuru tiesa atzīst par attaisnojošu."

Lai informētu lietas dalībniekus par šo jauno kārtību, tiesa pavēstē norāda, ka tiesvedība notiek valsts valodā un ka lietas dalībniekam ir pienākums pašam nodrošināt tulka palīdzību, ja viņš nepārvalda valsts valodu, izņemot likumā noteiktos gadījumus.

INFOGRAFIKA: Tulku bezmaksas pakalpojumi civilprocesā tiks ierobežoti

Prezentācija par grozījumiem Civilprocesa likumā