Izstrādāts tiesu darbinieku Ētikas kodekss un ievēlēti Ētikas komisijas locekļi

Ņemot vērā rajonu (pilsētu) un apgabaltiesu balsojuma rezultātus, rajonu (pilsētu) un apgabaltiesu darbinieku Ētikas komisijā uz trīs gadiem ievēlēts Tomass Ostrovskis – Rīgas apgabaltiesas tiesas sēžu sekretārs, Monta Krista Vaite – Rīgas rajona tiesas tiesneša palīdze, Madara Gūtmane – Rīgas pilsētas tiesas tiesneša palīdze, Nelda Ose – Kurzemes apgabaltiesas tiesneša palīdze, Ilona Delvere – Latgales apgabaltiesas tiesneša palīdze, Anda Bērziņa – Vidzemes apgabaltiesas Madonas tiesu nama tiesas sekretāre, Sanita Titova – Zemgales rajona tiesas (Jelgavā) kancelejas vadītāja, Agita Keiša – Administratīvās rajona tiesas priekšsēdētāja palīdze. Par Ētikas komisijas priekšsēdētāju ievēlēta Madara Gūtmane, bet par sekretāru – Tomass Ostrovskis.

Tiesu darbinieku Ētikas kodeksa izstrādātie noteikumi nosaka vērtības un ētikas – uzvedības un rīcības – pamatprincipus, kuri jāievēro rajonu (pilsētu) tiesu un apgabaltiesu darbiniekiem. Šādi noteikumi izstrādāti pirmo reizi un to mērķis ir veicināt izpratni par tiesu iestāžu vērtībām un uz tām balstītiem ētikas pamatprincipiem, kā arī atbilstošu rīcību, vairojot sabiedrības uzticēšanos tiesām.

Ētikas kodekss paredz tiesas darbiniekiem rīkoties saskaņā ar dažādiem pamatprincipiem un vērtībām, piemēram, cieņa, godprātība, tiesas neitralitātes un objektivitātes aizsardzība, atbildība, informācijas aizsardzība un diskrētums.

Tiesas darbiniekiem jāpiemīt augstai tiesiskai apziņai, jāizrāda cieņa pret tiesību aktiem, gan amata pienākumu izpildē, gan arī ārpus darba, tiesas darbinieki ir paraugs citiem, izrāda cieņu ikvienai personai, ir pieklājīgs un taktisks, atturas paust emocionālu attieksmi, kā arī citi pamatprincipi un vērtības.