J.Bordāns: šobrīd prioritāte tiesu darbā – ārkārtējās situācijas laikā atcelto lietu izskatīšana

Plānojot lietu izskatīšanu pēc ārkārtējās situācijas beigām, tiesas primāri nodrošinās dēļ ārkārtējās situācijas laikā noteiktajiem ierobežojumiem atcelto lietu izskatīšanu.

Saskaņā ar Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumu arī turpmāk tiesa varēs izskatīt civillietu rakstveida procesā, ja iespējams nodrošināt lietas dalībnieku procesuālo tiesību ievērošanu un tiesa nav atzinusi par nepieciešamu lietu iztiesāt tiesas sēdē. Par civillietas iztiesāšanu rakstveidā tiesa laikus informēs lietas dalībniekus, nosakot termiņu papildu paskaidrojumu vai citu procesuālo lūgumu iesniegšanai.  Tāpat arī krimināllietu apelācijas kārtībā varēs iztiesāt rakstveida procesā, ja pret to neiebilst prokurors vai persona, kuras intereses un tiesības sūdzība vai protests aizskar.

 

Lai novērstu riskus tiesas apmeklētāju, tiesas darbinieku un tiesnešu veselībai, tiesu darbs ir pielāgots piesardzības pasākumiem, kas noteikti ar Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumu un uz tā pamata izdotajiem Ministru kabineta noteikumiem "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai", kas stājās spēkā šodien – 10.jūnijā.

 

Lietu dalībnieki un tiesas apmeklētāji arī turpmāk ir aicināti izmantot attālinātu saziņu ar tiesu. Tiesu kancelejas pamatā pieņems un izsniegs dokumentus attālināti, izmantojot pastu, e-pastu vai tiešsaistes sistēmu (likumā noteiktajos gadījumos). Dokumentus tiesai varēs arī iesniegt, atstājot tos īpašā pastkastē pie tiesas (dokumentu atstāšanas punktā)., Pēc iepriekšēja pieraksta sistēmas tiesa sniegs pakalpojumus, kurus nav iespējams sniegt attālināti.

 

Atgādinām, ka nav atļauts doties uz tiesu personām, kurām noteikta pašizolācija, mājas karantīna vai izolācija vai kurām ir elpošanas ceļu infekcijas pazīmes. Tiesas telpās lūdzam ievērot noteikto distanci un būt sociāli atbildīgiem, rūpējoties par roku higiēnu.

 

Tāpat atgādinām, ka plašsaziņas līdzekļu pārstāvji un klausītāji ir aicināti iepriekš pieteikt savu dalību attiecīgi Tiesu administrācijas tiesu iestāžu sabiedrisko attiecību speciālistam vai tiesas sēžu sekretāram.

 

Vadlīnijas rajona (pilsētu) un apgabaltiesu darba organizēšanai atbilstoši Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumam.