Kāda informācija ir pieejama Tiesu administrācijas uzturētajās datubāzēs

Tiesu administrācija ir tieslietu ministra pakļautībā esoša tiešās pārvaldes iestāde, kuras mērķis ir nodrošināt atbalstu rajonu (pilsētu) tiesu, apgabaltiesu un zemesgrāmatu nodaļu efektīvam darbam un attīstībai. Tās pārziņā ir Tiesu informatīvā sistēma, Valsts vienotā datorizētā zemesgrāmata un Izpildu lietu reģistrs. Cik brīvi šai informācijai var piekļūt interesenti?

   -  Tiesu administrācijas sistēmā esošā informācija ir ierobežotas pieejamības un satur fizisko personu datus. Tā sastāv no informācijas tiesu darba vajadzībām.

   -  Jebkura persona var izmantot sistēmas publiski pieejamo daļu interneta vietnē manas.tiesas.lv un iepazīties ar tiesas sēžu kalendāriem, savu tiesvedību lietu norises datiem, anonimizētiem tiesu nolēmumiem un citu tiesvedību norises datiem bez informācijas par lietas dalībniekiem.

   -  Gan fiziskām, gan juridiskām personām ir nodrošināta iespēja tiešsaistes režīmā bez maksas saņemt informāciju no Izpildu lietu reģistra (ILR) par tajā reģistrētajām izpildu lietām, kurās konkrētā persona ir piedzinēja vai parādnieka statusā.

Zemesgrāmatas ir visiem pieejamas, un to ierakstiem ir publiska ticamība. Katrs var ieskatīties datorizētās zemesgrāmatas nodalījumos un pieprasīt no tās izrakstu vai norakstu, izmantojot tiešo pieslēgumu.

 

Kāda informācija ir Tiesu administrācijas pārvaldībā?

Tiesu administrācijas darbības pamati noteikti Ministru kabineta (MK) noteikumos Nr. 589 “Tiesu administrācijas nolikums”. Saskaņā ar to administrācijas pārziņā atrodas Tiesu informatīvā sistēma, Valsts vienotā datorizētā zemesgrāmata un Izpildu lietu reģistrs.

 

Tiesu informatīvajā sistēmā reģistrē informāciju par tiesā izskatāmajām lietām un materiāliem. Piemēram, datus par lietas dalībniekiem, tiesas sēdēm un rakstveida procesiem, iesniegtajiem pieteikumiem un sūdzībām, lietā pieņemtajiem nolēmumiem, piemērotajiem sodiem un citiem pievienotajiem tiesu nolēmuma tekstiem.

 

Valsts vienotā datorizētā zemesgrāmatā ieraksta nekustamus īpašumus un nostiprina ar tiem saistītās tiesības. Datorizētā zemesgrāmata ir elektroniska datubāze, kurā ilgstoši bez satura grozīšanas tiek glabātas zemesgrāmatas, nostiprinājumu žurnāli un alfabētiskie rādītāji, nodrošinot šo datu attēlošanu datora ekrānā un datorizdrukā. Datorizētajā zemesgrāmatā tiek glabāti elektroniskie dokumenti un dokumenti, kas elektroniski iegūti no nekustamā īpašuma lietā iekļautajiem papīra formā esošajiem dokumentiem (iegūti elektroniskie dokumenti).

 

Izpildu lietu reģistrs ir paredzēts zvērinātu tiesu izpildītāju amata darbību veikšanai. Tā darbības mērķis ir nodrošināt izpildu lietu datu vienotu elektronisku reģistrēšanu, apstrādi, glabāšanu un pieejamību, lai operatīvi kontrolētu izpildu lietu virzītu procesa gaitā. Izpildu lietu reģistra darbību nosaka Civilprocesa likums, Tiesu izpildītāju likums un MK noteikumi Nr. 941 “Izpildu lietu reģistra noteikumi”.

 

Kas var piekļūt Tiesu informatīvajai sistēmai?

Sistēmā esošā informācija ir ierobežotas pieejamības un satur fizisko personu datus. Tā sastāv no informācijas tiesu darba vajadzībām.

 

Atbilstoši MK noteikumiem Nr. 618 “Tiesu informatīvās sistēmas noteikumi” sistēmā esošo informāciju ir tiesīgi izmantot tiesneši un tiesu darbinieki amata vai darba pienākumu izpildes laikā, amata pienākumu pildīšanas vajadzībām.

 

Saskaņā ar minēto noteikumu 18. punktu piekļuvi sistēmā esošajai informācijai ir iespējams saņemt valsts un pašvaldības iestādēm savu funkciju veikšanai un izpildīšanai nepieciešamajā apjomā. Lai saņemtu informāciju, iestādei ir jāpamato, kādu funkciju veikšanai konkrētā informācija no sistēmas ir nepieciešama. Atbilstoši šo noteikumu 19. punktam ārējie lietotāji var izmantot tikai Sistēmas datu izplatīšanas risinājumu.

 

Jebkura persona var izmantot sistēmas publiski pieejamo daļu interneta vietnē manas.tiesas.lv. Šajā vietnē var iepazīties, piemēram, ar tiesas sēžu kalendāriem, savu tiesvedību lietu norises datiem (autorizējoties), anonimizētiem tiesu nolēmumiem un citu tiesvedību norises datiem bez informācijas par lietas dalībniekiem.

 

Kas var piekļūt Izpildu lietu reģistra sistēmai?

Savukārt atbilstoši MK noteikumiem Nr. 941 “Izpildu lietu reģistra noteikumi” sistēmā esošajai informācijai var piekļūt:

    -  zvērināti tiesu izpildītāji;

    -  zvērināta tiesu izpildītāja palīgi;

   -  zvērināta tiesu izpildītāja biroja darbinieki, kuriem piekļuve reģistram nepieciešama amata pienākumu izpildei;

   -  Tieslietu ministrijas nodarbinātās personas, kurām piekļuve reģistram nepieciešama amata pienākumu izpildei;

   -  Tiesu administrācijas nodarbinātās personas, kurām piekļuve reģistram nepieciešama amata pienākumu izpildei;

   -  Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padomes nodarbinātās personas, kurām piekļuve reģistram nepieciešama amata pienākumu izpildei.

Piekļuves tiesības reģistram piešķir Tiesu administrācija. Izpildu lietu reģistra lietotāji izmanto reģistru atbilstoši tā izveidošanas mērķim un piešķirtajam piekļuves tiesību apjomam.

 

Gan fiziskām, gan juridiskām personām ir nodrošināta iespēja tiešsaistes režīmā bez maksas saņemt informāciju no Izpildu lietu reģistra par tajā reģistrētajām izpildu lietām, kurās konkrētā persona ir piedzinēja vai parādnieka statusā.

 

Kas var piekļūt Valsts vienotajai datorizētajai zemesgrāmatai?

Zemesgrāmatas ir visiem pieejamas, un to ierakstiem ir publiska ticamība. Katrs var ieskatīties datorizētās zemesgrāmatas nodalījumos un pieprasīt no tās izrakstu vai norakstu, izmantojot tiešo pieslēgumu. Informāciju var pieprasīt, konkrēti norādot nodalījuma numuru vai īpašuma kadastra numuru, vai īpašuma nosaukumu, vai īpašuma sastāvā esoša objekta adresi.

 

Signe Krūzkopa, LV portāls, 26.07.2018