Kurzemes tiesu apgabala tiesneši diskutē par tiesu prakses aktualitātēm

Pirmdien, 10.februārī Kurzemes apgabaltiesā pulcējās Kurzemes rajona tiesas un Kurzemes apgabaltiesas tiesneši un tiesnešu palīgi uz gadskārtējo semināru, lai analizētu iepriekšējā gada darba rezultātus un apspriestu aktuālus tiesu prakses jautājumus.

Atklājot semināru, Kurzemes apgabaltiesas priekšsēdētāja Silva Reinholde uzsvēra nepieciešamību nodrošināt vienotu izpratni par aktuāliem tiesību jautājumiem un veidot vienotu tiesu praksi lietu izspriešanā Kurzemes tiesu apgabalā. Priekšsēdētāja pauda gandarījumu par pirmās instances tiesas tiesnešu aktivitāti un vēlmi diskutēt.

Darbs seminārā paralēli norisinājās divās sekcijās, ievērojot tiesnešu specializāciju civiltiesībās un krimināltiesībās. Dienas darba kārtība tika sadalīta divās daļās. Pirmajā daļā tiesneši aplūkoja svarīgus tiesību jautājumus gan no teorētiskā, gan praktiskā aspekta, bet otrajā - vērtēja 2019.gada darba rezultātus, apskatīja tiesu prakses aktualitātes, diskutēja par iesūtītajiem jautājumiem, kā arī analizēja pirmās instances tiesas nolēmumu kvalitāti apgabaltiesas skatījumā.

Pirmajā semināra daļā tiesneši, kuri specializējušies civiltiesībās, un tiesnešu palīgi kopā ar Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes asociēto profesoru Jāni Kārkliņu analizēja jautājumus par Civillikuma tiesību normu piemērošanu līgumsoda un procentu aprēķinos. Semināra dalībnieki atzina, ka jautājums ir komplicēts un sarežģīts, un lektora skaidrojums palīdzēja izprast cēloņus atšķirīgajai tiesu praksei.

Savukārt, tiesneši, kuri specializējušies krimināltiesībās, kopā ar Ģenerālprokuratūras prokuroriem Juri Jurisu un Igoru Gerasiminu aplūkoja jautājumus par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju, akcentējot Krimināllikuma 195.pantā ietvertā nozieguma sastāva kvalifikācijas problēmas, apskatot teorētiskos jautājumus kopsakarā ar esošo tiesu praksi, un mantas īpašo konfiskāciju, galveno uzmanību veltot jautājumiem par noziedzīgi iegūtas mantas konfiskāciju.

Semināra noslēgumā dalībnieki vienojās par nepieciešamību arī turpmāk veidot  kopīgus seminārus, lai diskutētu par sarežģītiem, neviennozīmīgiem tiesību jautājumiem. Semināra dalībnieki pozitīvi novērtēja Kurzemes apgabaltiesas sagatavotos apkopojumus par tiesu prakses jautājumiem, norādot, ka tie ir labs palīgs ikdienas darbā.

Semināra ietvaros tika prezentēti šādi apkopojumi: Par Kurzemes apgabaltiesas  izskatītajām civillietām, kas saņemtas ar blakus sūdzību par pirmās instances tiesas lēmumiem, atsevišķi apkopojot jautājumus par nostiprinājumu lūgumu izlemšanu un izsolēm, Kurzemes apgabaltiesā krimināllietās pieņemto nolēmumu apkopojums, ar kuriem atcelti un grozīti pirmo instanču tiesu nolēmumi, un Cietušajiem radītā kaitējuma pilnīgas novēršanas vai atlīdzināšanas pienākums kā priekšnosacījums krimināltiesiskām sekām.

Kurzemes apgabaltiesas

Tiesneša palīdze Laila Glazūna

kurzeme.apgabals@tiesas.lv