Ministru kabineta 2013. gada 19. februāra noteikumos Nr. 96 "Noteikumi par tiesas sniegtajiem maksas pakalpojumiem" grozījumi.

Ministru kabineta 2013. gada 19. februāra noteikumos Nr. 96 "Noteikumi par tiesas sniegtajiem maksas pakalpojumiem" iekļauti šādi grozījumi:

Tiesas nolēmuma spēkā stāšanās apliecināšana, ja šis nolēmums iesniedzams ārvalstu iestādēs.

Noteikta pamatsummu (3,10 euro) par vienas datnes ierakstu CD matricā, un mazāku summu par katru nākamo skaņas ieraksta datnes ierakstīšanu šajā pašā CD matricā (1,45 euro).

Ierakstīt skaņas ierakstu vai dokumentu zibatmiņā (6,45 euro)

Izslēgti tiesas sniegto maksas pakalpojumi – dokumentu nosūtīšana pa faksu un tiesā iesniedzama dokumenta atvasinājuma izgatavošana (MK not. Nr. 96 2. pielikuma 6. un 11. punkts).

Tiesu sniegto maksas pakalpojumu veidi un samaksas apmērs