Norisināsies Ekonomiskās sadarbība un attīstības organizācijas Publiskās pārvaldības un teritoriālās attīstības direktorāta vizīte Latvijā

2018.gada 23.maijā norisisnāsies Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (turpmāk - OECD) Publiskās pārvaldības un teritoriālās attīstības direktorāta vizīte Latvijā, kuras laikā prezentēs OECD pētījumu "Tiesiskums komercdarbībai un iekļaujošajai izaigsmei Latvijā" un diskutēs par komerctiesību attīstību Latvijā.

Pētījuma prezentācija un diskusija notiks 23.maijā pulksten 10.00 Saeimas Baltiešu zālē Jēkaba ielā 6/8. Pasākumu rīko Saeimas Juridiskā komisija un Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija sadarbībā ar Tieslietu ministriju un Tiesu administrācijas ESF projektu “Justīcija attīstībai”, (Nr.3.4.1.0/16/I/001).

Sadarbībā ar OECD Publiskās pārvaldības un teritoriālās attīstības direktorātu veikta padziļināta izpēte, identificējot tiesiskajā regulējumā pastāvošos šķēršļus, kas rada administratīvo slogu uzņēmējdarbības veikšanai. Vienlaikus izvērtēti aspekti, kas kavē moderno tehnoloģiju izmantošanu saziņā ar valsts sektoru, Latvijas publisko iestāžu sniegto pakalpojumu piemērotību uzņēmējdarbības veikšanai, kā arī pastāvošo strīdu risināšanas mehānismu efektivitāti. Īpašs uzsvars likts uz Latvijas komerctiesību regulējuma novērtējuma veikšanu, kas palīdzēs identificēt Komerclikuma regulējuma un tā piemērošanas prakses stiprās puses un trūkumus, kā arī uz komersantiem vērsto tieslietu sistēmas pakalpojumu kvalitāti un nepieciešamos uzlabojumus, nodrošinot draudzīgu tiesisko vidi attiecībās ar valsts iestādēm.

Pētījumā apskatīti tādi jautājumi kā mūsdienīga pieeja komerctiesībām, formālās prasības, kas izvirzāmas komercdarbībai tehnoloģiju laikmetā, reformu temps un likumu pieejamība, kā arī uzņēmumiem draudzīgas pārvaldības veidošana un administratīvā sloga samazināšanas stratēģijas, uzņēmēju vajadzībām atbilstošas valsts un strīdu izšķiršanas pakalpojumu infrastruktūras veidošana Latvijā. OECD ziņojumā situācija ir aplūkota no dažāda veida un mēroga uzņēmumu, kā arī no personu un konkrētu personu grupu skatu punkta. Tāpat ziņojumā izmantoti dati, kas iegūti OECD tiešsaistes aptaujā, kurā piedalījās uzņēmēji, kuri darbojas Latvijā (aptuveni 300 respondentu), kā arī konsultācijās, kurās bija iesaistīts plašāks personu (valdības un nevalstiskā sektora pārstāvju) loks.

Ziņojuma prezentācija un diskusija par komerctiesību nākotni norisināsies Latvijas tieslietu sistēmas novērtējuma ietvaros, ko izstrādā OECD sadarbībā ar Eiropas Padomi un Starptautisko valūtas fondu līdz 2018. gada beigām. Novērtējums tiek veikts Eiropas Sociālā fonda līdzfinansētā projekta "Justīcija attīstībai"  ietvaros, kas paredz virkni pasākumu Latvijas tieslietu sistēmas stiprināšanai. Projektu īsteno Tiesu administrācija, kas arī koordinē novērtējuma veikšanu.

Interesentiem būs iespēja vērot OECD pētījuma prezentāciju un diskusiju par komerctiesību attīstību Latvijā tiešsaistē parlamenta mājaslapā www.saeima.lv. Savukārt pulksten 12.00 paredzēts preses brīfings, kurā informēs par OECD pētījumu. Preses brīfings notiks Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas zālē Jēkaba ielā 6/8.

 

LAUMA LEGZDIŅA

EIROPAS SOCIĀLĀ FONDA PROJEKTA KOORDINATORE

Antonijas iela 6, Rīga, LV-1010

Tālrunis 29633009

E-pasts lauma.legzdina@ta.gov.lv

Tiesu administrācija www.ta.gov.lv / https://twitter.com/tiesuadm