Notiks diskusija par OECD rekomendāciju izpildi ārvalstu amatpersonu kukuļošanā

2016.gada 27. septembrī Latvijas Universitātes Juridiskajā fakultātē notiks zinātniski praktiska konference “Tiešs nodoms kukuļošanā: interpretācijas problemātika krimināltiesībās”, kurā tiks meklēti risinājumi Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) rekomendācijas ieviešanai Latvijas normatīvajā regulējumā saistībā ar tiešu nodomu kukuļošanā. 

Konferenci organizē Tieslietu ministrija sadarbībā ar Latvijas Universitātes Juridisko fakultāti un Tiesu administrāciju, tās mērķauditorija ir tiesneši, prokurori un izmeklētāji. Pasākums paredzēts kā domu apmaiņas forums — diskusija par specifisku krimināltiesību jautājumu — tiešā nodoma definīciju Krimināllikumā un tā atbilstību OECD Konvencijai par ārvalstu amatpersonu kukuļošanas apkarošanu starptautiskajos biznesa darījumos. OECD ieskatā šis ir viens no aspektiem, kas Latvijai jārisina, lai veicinātu godīgu uzņēmējdarbības vidi un praksi ārvalstu komercdarbības kontekstā.

Kā Latvijai tika norādīts tās OECD ekspertu veiktajā 2. fāzes novērtējuma ziņojumā, esošais tiešā nodoma definējums, iespējams, varētu radīt problēmas, pierādot uzņēmuma atbildīgās amatpersonas vainu ārvalstu amatpersonas kukuļošanā, kad kukuļošana tiek veikta caur starpnieku (konsultantu, aģentu), pārskaitot naudas līdzekļus starpniekam, nedodot tam skaidru uzdevumu dot kukuli, bet pieļaujot, ka minētie līdzekļi tiks izmantoti ārvalstu amatpersonas kukuļošanai (piemēram, darījums notiek valstī ar augstu korupcijas risku).

Ņemot vērā minēto, Latvijai būtiski ir noskaidrot ārvalstu ekspertu viedokli un citu valstu pieredzi  tieša nodoma definēšanā, lai spētu rast atbilstošāko risinājumu esošā regulējuma un tiesu prakses pilnveidei. Tādēļ konferences runātāju vidū ir ārvalstu eksperti: Klēra Dāms (Claire Daams) - Starptautiskā Kukuļošanas apkarošanas centra pārstāve un Latvijas 2. fāzes novērtējuma eksperte un Viljams Loo (Wiliam Loo) - OECD Pretkorupcijas nodaļas pārstāvis. Konferencē uzstāsies arī Latvijas krimināltiesību eksperti un praktiķi, sniedzot teorētisku un praktisku ieskatu tieša nodoma definīcijā un piemērošanā.

Latvijas dalība OECD

2016. gada 1. jūlijā Latvija kļuva par pilntiesīgu OECD dalībvalsti. Lai arī Latvija oficiāli ir pievienojusies starptautiskajai organizācijai, darbs ir turpināms pie tiesiskā regulējuma pilnveides cīņā ar kukuļošanu starptautiskajos biznesa darījumos.

2015.gada 14.oktobrī OECD Kukuļošanas apkarošanas starptautiskajos biznesa darījumos darba grupa apstiprināja Latvijas 2.fāzes ziņojumu. Kopumā Latvijas 2. fāzes ziņojumā atzinīgi tika novērtēts Latvijas paveiktais, izstrādājot un apstiprinot būtiskus normatīvo aktu grozījumus, kas vērsti uz cīņu ar ārvalstu amatpersonu kukuļošanu gan pirms Latvijas pievienošanās Konvencijai, gan pēc kļūšanas par pilntiesīgu Konvencijas dalībvalsti.  Vienlaikus Latvijai tika izteiktas 42 rekomendācijas, tostarp rekomendācija par tiešo nodomu kukuļošanā. Rekomendācijas ir vērstas uz noteiktu trūkumu novēršanu, kas nodrošinās gan tiesiskā ietvara atbilstību konvencijas prasībām, gan šo prasību praktisko izpildi.

Konferences tematika ir aktuāla, jo šī gada oktobrī Latvijai būs jāziņo progresu minētās rekomendācijas izpildē, savukārt nākamā gada rudenī Latvijai jāiesniedz apjomīgs ziņojums, kā valstij ir veicies ar visu 2.fāzes rekomendāciju izpildi, ievērošanu un kādi uzlabojumi novērojami.

 

Mediju ievērībai!

Aicinām mediju pārstāvjus uz konferences atklāšanu 27. septembrī laikā no plkst. 9.30 līdz 10.00. Konferences atklāšanā piedalīsies Tieslietu ministrs Dzintars Rasnačs, ģenerālprokurors Ēriks Kalnmeiers un Tieslietu ministrijas valsts sekretāre tiesību politikas jautājumos Laila Medina.

Konference “Tiešs nodoms kukuļošanā: interpretācijas problemātika krimināltiesībās” notiks Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes konferenču zālē (Brīvības bulvārī 19, 2. stāvā). Aicinām mediju pārstāvjus pieteikt dalību pasākumā Tieslietu ministrijas sabiedrisko attiecību speciālistei ES fondu jautājumos Līvai Rancānei (Liva.Rancane@tm.gov.lv, 28748349).

 

Papildu informācija

Konference tiek organizēta projekta “Justīcija attīstībai” ietvaros. Projekts “Justīcija attīstībai” tiek īstenots ar Eiropas Savienības Sociālā fonda atbalstu specifiskā atbalsta mērķa 3.4.1. “Paaugstināt tiesu un tiesībsargājošo institūciju personāla kompetenci komercdarbības vides uzlabošanas sekmēšanai” ietvaros. Projekta finansējums ir 11 028 343 euro, tostarp Eiropas Sociālā fonda finansējums 9 347 092 euro un valsts budžeta finansējums 1 654 251 euro apmērā.

Ar plašāku informāciju par projektu iespējams iepazīties Tiesu administrācijas mājaslapā.