Noziedzīgi iegūtas mantas konfiskācijas izpilde būs ātrāka un efektīvāka

Ceturtdien, 22.jūnijā, Saeima galīgajā lasījumā pieņēma astoņus Tieslietu ministrijas izstrādātos likumprojektus, kuru mērķis ir būtiski uzlabot Latvijas spēju apkarot noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu, tai skaitā nodrošināt efektīvus noziedzīgi iegūtu līdzekļu konfiskācijas pasākumus, tādējādi būtiski uzlabojot šādu noziegumu izmeklēšanu, pierādīšanu un personu saukšanu pie atbildības.

Jaunpieņemtais Noziedzīgi iegūtas mantas konfiskācijas izpildes likums nodrošinās vienkāršāku un ātrāku izpildes procedūru, lai veicinātu noziedzīgi iegūtas mantas konfiskācijas neizbēgamību.

Šobrīd Latvijai ir būtiski gan nacionālā, gan starptautiskā līmenī apliecināt gatavību cīnīties ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu un spēju efektīvi konfiscēt noziedzīgi iegūtos līdzekļus, nodrošinot atbilstošu tiesisko ietvaru un tā piemērošanas kapacitāti.  

Ar veiktajiem grozījumiem pilnveidots noziedzīgi iegūtas mantas konfiskācijas kriminālprocesuālais regulējums un noteikts jauns pierādīšanas standarts attiecībā uz mantas atzīšanu par noziedzīgi iegūtu,kā arī   precizētas procesuālās normas attiecībā uz rīcību ar konfiscēto noziedzīgi iegūto mantu un paplašinātas iespējas konfiscēt noziedzīgi iegūtu mantu pirmstiesas kriminālprocesā. Vienlaikus jaunajā tiesiskajā regulējumā paredzētas tiesības aktīvi iesaistīties kriminālprocesā arī trešajām personām, kuru mantai ir uzlikts arests, bet, kuras nav aizdomās turētie vai apsūdzētie.

Normatīvais regulējums pilnveidots arī attiecībā uz noziedzīgi iegūtas mantas konfiskācijas izpildi, paredzot, ka mantas konfiskācijas izpildes procesā īpaša uzmanība pievērsta cietušajam (iegādājoties konfiscēto īpašumu, gan saņemot kriminālprocesā apmierināto kompensāciju). Tāpat personai, kuras manta būs konfiscēta, nebūs iespēju piedalīties un iegādāties mantu konfiskācijas izpildes procesā, kā arī paredzēts mehānisms, lai noziedzīgi iegūtās mantas konfiskācijas izpildes rezultātā jaunajam īpašniekam nebūtu jāmaksā nodokļu parādi (nekustamā īpašuma nodoklis un transportlīdzekļa ekspluatācijas nodoklis).

Savukārt attiecībā uz kaitējuma kompensāciju cietušajiem un tā piedziņu paredzēts, ka tiesa pati nosūtīs izpildrakstu par cietušā labā apmierinātu kaitējuma kompensāciju zvērinātam tiesu izpildītājam un cietušais (fiziskā persona) būs atbrīvots no sprieduma izpildes izdevumu segšanas un pienākuma norādīt piespiedu izpildes līdzekli sākot ar 2019.gadu.

Grozījumi Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā un Krimināllikumā paredz paplašināt noziedzīgā nodarījuma sastāvu. Grozījumi turpmāk paredzēs kriminālatbildību par noziedzīgā kārtā iegūtas mantas iegādāšanos, glabāšanu vai realizēšanu, ja tās vērtība nepārsniedz ievērojamu apmēru. Savukārt rīcība ar noziedzīgi iegūtiem līdzekļiem, tai skaitā mantu, kas pārsniedz ievērojamu apmēru, kā arī citas ar to saistītās darbības, tiks uzskatītas par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu, par kuru ir paredzēta kriminālatbildība.

Papildu informācija:

Efektīva noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas apkarošana, tai skaitā efektīvi noziedzīgi iegūtu līdzekļu konfiskācijas pasākumi, ir būtiski, lai nodrošinātu cīņu ar noziedzību, kā arī finanšu sektora un valsts reputāciju starptautiskā līmenī. Ievērojot Latvijas paaugstinātos noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas riskus, uz ko ir norādījusi Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija (OECD), kā arī gaidāmo Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas pasākumu ekspertu komitejas (Moneyval) 5.kārtas novērtēšanu par Latvijas noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas sistēmas tehnisko atbilstību FATF (Financial Action Task Force) rekomendācijām, kā arī minētās sistēmas efektivitāti, kas notiks šā gada nogalē, Saeimas pieņemtie likumprojekti ir būtisks solis efektīvākai noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas apkarošanai un noziedzīgi iegūtas mantas konfiskācijas regulējuma nodrošināšanai.

 

Ksenija Vītola

Tieslietu ministrijas

Komunikācijas un tehniskā nodrošinājuma nodaļas vadītāja

Tālrunis: 67036861

E-pasts: Ksenija.Vitola@tm.gov.lv