Paldies par darbu un ieguldījumu tieslietu sistēmas stiprināšanā tiesnesēm Lidijai Mičulei un Ingrīdai Junghānei

Pēc ilggadēja darba Latvijas tieslietu jomā, 2020.gada nogalē pensijā dodas Daugavpils tiesas tiesnese Lidija Mičule un Kurzemes apgabaltiesas tiesnese Ingrīda Junghāne. 

Lidija Mičule tiesneša amatā nostrādājusi 27 gadus, 22 no tiem bijusi zemesgrāmatu nodaļas priekšniece. Darba gaitas tiesā viņa sāka kā 

tiesas sēžu sekretāre, bet 1993.gadā Latvijas Republikas Saeima viņu iecēla par Preiļu rajona zemesgrāmatu nodaļas priekšnieci. Tiesu reformu laikā mainījušies amata nosaukumi, bet darba gadi veltīti zemesgrāmatu jautājumu izskatīšanai un nodaļas vadīšanai. Pēc tiesu reformas 2016.gadā, L.Mičule bija Daugavpils tiesas (Preiļos) tiesnese. Viņa vairākkārt apbalvota ar Goda diplomiem, Pateicības rakstiem, kā arī saņēmusi Tieslietu ministrijas I pakāpes Atzinības rakstu un “Zelta spalvu” par nozīmīgu ieguldījumu tieslietu sistēmas un Latvijas tiesību sistēmas attīstībā.

Kolēģi L.Mičuli raksturo kā atsaucīgu, izpalīdzīgu un zinošu tiesnesi, kura spējusi ātri un konstruktīvi novērtēt ikvienu situāciju, sniegt padomu un pieņemt svarīgus lēmumus. Viņa ļoti labi orientējas likumdošanā, it īpaši jautājumos par nekustamajiem  īpašumiem, līgumiem un civiltiesiskiem darījumiem.

Savukārt, Ingrīda Junghāne tiesneša amatā nostrādājusi 22 gadus, tai skaitā 10 gadus vadījusi Kurzemes apgabaltiesas Krimināllietu tiesas kolēģiju. Latvijas Republikas Saeima 1998.gadā I.Junghāni apstiprināja par Kurzemes apgabaltiesas tiesnesi. Kopš 2010.gada, līdz šā gada vasarai, I.Junghāne bija Kurzemes apgabaltiesas priekšsēdētāja vietniece. 

Linda Vēbere, Kurzemes apgabaltiesas priekšsēdētāja vietnieka p.i., tiesnese:

Darbs dara darītāju – tas ir precīzākais teiciens, ko sacīt par mūsu kolēģi Ingrīdu Junghāni. Juristu saimei ir veicies, ka Ingrīda izvēlējās juristes profesiju, jo viņai piemīt ne tikai analītiskā domāšana, bez kuras nav iedomājams kvalificēts jurists, bet arī sirds skaidrība, jo viņa prot likumus ne tikai lasīt, bet arī domāt. Ingrīda savu karjeru pratusi veidot tā, lai atstātu neizdzēšamas pēdas liepājnieku atmiņās. Milicija, pašvaldība, policija, prokuratūra, tiesa. Un vienmēr Liepāja. Apbrīnas vērta lojalitāte savai pilsētai.

Mēs visi zinām, cik savstarpējā komunikācija ir svarīga. Tā ir nepieciešama ne tikai personīgajās attiecībās, bet arī darba vietā, jo šeit pavadām lielu daļu no savas dienas. Es nekad neesmu dzirdējusi, ka Ingrīda būtu komunicējusi skarbā, agresīvā tonī, viņas dabā ir uzklausīt, izsvērt, meklēt risinājumus.

Mēs ar Ingrīdu ilgus gadus bijām Kurzemes apgabaltiesas priekšsēdētājas vietnieces, tādēļ domāju, ka varu apgalvot - bijām labs iņ un jaņ modelis un man turpmāk noteikti pietrūks šī dabiskā līdzsvara sajūtas. Taču nekas jau nebeidzas, jo Ingrīda bija, ir un būs mūsējā.”

Ināra Rozīte, Kurzemes apgabaltiesas tiesnese:

Ingrīda visu darba mūžu ir bijusi uzticīga savai izvēlētajai profesijai, ar pilnu atbildības un taisnīguma sajūtu par cilvēku likteņiem, godprātīgi pildījusi sarežģītus pienākumus dažādās tiesībsargājošās iestādēs, meklējot to vienīgo patiesības dzīparu, kas ieslēgts samudžinātā pierādījumu kamolā. Ne vienmēr tas padevies viegli, jo vieglums jau nerada gandarījumu. Ingrīda vienmēr spējusi uzņemties darīt lietas, no kurām citi klusiņām pagājuši maliņā, pratusi sev un citiem pierādīt apņēmību un prasmi atrisināt un līdz galam novest mazus un lielus darbus. Atzinīgi vārdi un dažādi apbalvojumi par godprātīgi padarītu darbu ir tam pierādījums.

Nekas nepaliek bez pēdām. Katrs mirklis, ko darbā un ikdienā esam kopā pavadījuši, ir kā mirdzošas pērlītes mūsu  dzīves ritumā, tās turpina nākt mums līdzi un dzīvot kopā ar mums. 

Mēs pateicamies par kopā pavadītajiem darba gadiem, par padomu, atbalstu un cilvēcisku sapratni. Lai jaunais dzīves posms pilns optimisma un mīlestības un cerams tiksimies kopīgos pasākumos un ceļojumos.

Paralēli tiešajiem darba pienākumiem, I.Junghāne vadījusi prakses tiesību zinātņu studentiem, tiesneša amata kandidātiem, organizējusi mācības pirmās instances tiesas tiesnešiem, tādējādi, ar savu ilggadējo pieredzi un plašajām zināšanām, sekmējusi vienotas tiesas prakses attīstību un devusi ieguldījumu jaunu profesionālu tiesību speciālistu sagatavošanā. Trīs gadus I.Junghāne bija Tieslietu ministrijas Krimināllikuma darba grupas locekle. Par profesionālu darbu viņa vairākkārt apbalvota gan ar I pakāpes Tieslietu ministrijas Atzinības rakstu un „Zelta spalvu” par nozīmīgu ieguldījumu Latvijas tieslietu sistēmas attīstībā, gan arī piešķirts Tieslietu ministrijas Pateicības raksts par ieguldījumu, sekmējot vienotas tiesas prakses attīstību un jaunu profesionālu tiesību speciālistu sagatavošanā.

Tiesu administrācija izsaka pateicību abām tiesnesēm par ilggadējo un profesionālo darbu, par uzticību tieslietu sistēmai daudzu gadu garumā, kas devusi lielu ieguldījumu tās attīstībā.