Par izpildu dokumentu nodošanu piespiedu izpildei elektroniski

Ņemot vērā šobrīd valstī izsludināto ārkārtējo situāciju, piesardzības nolūkos ar mērķi samazināt Covid-19 izplatīšanās risku, iestādes ir aicinātas iespēju robežās nodrošināt pakalpojumus attālināti, pēc iespējas izslēdzot klātienes saskarsmes iespējamību. Ievērojot minēto, tiesas ir aicinātas izpildu rakstus sagatavot un izsniegt elektroniski, ja lietas dalībnieks to ir lūdzis. 

Izpildu raksta sagatavošana un izsniegšana elektroniski nozīmē, ka lietas dalībnieks saņems tiesas sagatavotu izpildu rakstu, kas tam tiks atsūtīts elektroniska dokumenta veidā un kas būs parakstītus ar drošu elektronisko parakstu. Šādi saņemtu izpildu rakstu lietas dalībnieks var iesniegt zvērinātam tiesu izpildītājām, nosūtot uz tiesu izpildītāja elektroniskā pasta adresi. Informācija par visu zvērinātu tiesu izpildītāju kontaktiem, tai skaitā elektroniskā pasta adresēm, pārskatāmā veidā ir pieejama Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju mājas lapas sadaļā “Zvērināti tiesu izpildītāji” http://www.lzti.lv/zverinati-tiesu-izpilditaji/  . Tiesu izpildītājam ir pienākums elektroniskā formā sagatavotu izpildu dokumentu, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, pieņemt izpildei.

Līdz ar to, lūdzam lietas dalībniekus izmantot iespēju nepieciešamības gadījumā lūgt tiesai izpildu rakstu sagatavot elektroniski, lai pēc iespējas vairāk izslēgtu klātienes kontakta iespējamību šā pakalpojuma izmantošanā.