Par Latvijas tiesnešu biedrības kominikāciju ar masu medijiem

Š.g. 9.janvārī notika Latvijas tiesnešu biedrības valdes sēdē, kuras gaitā tika apspriests arī jautājums par komunikāciju ar masu medijiem.

Biedrības valde augstu novērtē masu mediju lomu un nozīmi sabiedrības informēšanā par tiem procesiem, kas norisinās valstī un jo sevišķi jomās, kas skar tiesas.

Valdes sēdē tika secināts, ka masu medijos publicētā informācija par tiesām, ne vienmēr ir korekta un atbilstoša objektīvai īstenībai. Sabiedrībai, kuru neveido tikai juristi, bet gan cilvēki ar dažādām interesēm un nodarbošanos, saņemot neprecīzu informāciju, var veidoties kļūdains priekšstats par tiesnešiem, tiesām un tiesu varu kopumā, kas savukārt var novest pie tiesību nihilisma un neticības visai valsts pārvaldes iekārtai kopumā.

Uzņemoties atbildību un apzinoties savu lomu un nozīmi tiesu varas stiprināšanā, Latvijas tiesnešu biedrība turpmāk centīsies aktīvāk informēt masu medijus par jautājumiem, kas saistīti ar tiesām, tādējādi informējot plašāku sabiedrību.

Latvijas tiesnešu biedrība ir neatkarīga, bezpeļņas, brīvprātīga, profesionāla organizācija, kas apvieno Latvijas Republikas tiesnešus un iestājas par tiesnešu garīgo, sociāli – materiālo interešu aizsardzību, tiesas prestiža un tiesu varas stiprināšanu valstī.

Sīkāka informācija par kontaktiem ar Latvijas tiesnešu biedrību atrodama –  www.tiesas.lv/latvijas-tiesnesu-biedriba.