Par Latvijas tiesu darbu ārkārtējā situācijā

Ministru kabinets ar 2020.gada 14.marta grozījumiem 2020.gada 12.marta rīkojumā Nr.103 „Par ārkārtējas situācijas izsludināšanu” ir pilnvarojis Augstākās tiesas priekšsēdētāju noteikt kārtību un nosacījumus, kādā ārkārtējās situācijas laikā nozīmētās tiesas sēdes atliek vai citādi ierobežot mutvārdu tiesvedības procesu norisi visās Latvijas Republikas tiesās. Šodien, 16.martā, Augstākajā tiesā notika Augstākās tiesas priekšsēdētāja Ivara Bičkoviča tikšanās ar rajona (pilsētu) tiesu un apgabaltiesu priekšsēdētājiem, lai apspriestu un vienotos par tiesu turpmāko darbu saistībā ar Latvijā izsludināto ārkārtējo situāciju.

 

Tāpēc, lai mazinātu iespējamos riskus ārkārtējās situācijas laikā, mutvārdu tiesas procesi, kas nav saistīti ar nozīmīgu tiesību aizskārumu un objektīvu steidzamību (piemēram, jautājumi, kas saistīti ar brīvības atņemšanu, rīcībspējas ierobežošanu, u.c.), ir noņemami no izskatīšanas un pārceļami.

Tiesa operatīvi informē lietas dalībniekus par lietas plānoto virzību. Beidzoties ārkārtējai situācijai, nodrošināma pārcelto lietu izskatīšanu ārpus kārtas. Tiesas sēdes ārkārtējās situācijas laikā iespēju robežās organizē, izmantojot videokonferenci. Ja tiesas sēde tiek organizēta klātienē, starp personām tiesas sēdē nodrošināma vismaz divu metru distance. Tiesa nodrošina iespēju visā tiesas darba laikā sazināties ar tiesu pa tālruni un e-pastu, kā arī apstrādā saņemtos dokumentus. Tiek nodrošināta lēmumu pieņemšana un lietu izskatīšana rakstveida procesā (gan plānoto procesu, gan nodrošinot citu lietu izskatīšanu rakstveida procesā pārcelto mutvārdu procesu vietā).

Tiesu kancelejas primāri nepieņem un neizsniedz dokumentus personām klātienē no privātpersonām ārkārtējās situācijas laikā (tajā skaitā zemesgrāmatu jautājumos), izņemot Civilprocesa likumā noteiktos gadījumus, kad dokumentus var iesniegt tikai personīgi. Tiesas dokumenti tiek paziņoti, izmantojot pastu, e-pastu vai tiešsaistes sistēmu (Civilprocesa likumā noteiktajos gadījumos). Tiesu administrācija un Augstākās tiesas administrācija nodrošina, ka dokumentus var iesniegt arī, atstājot īpašā pastkastē pie tiesas (dokumentu nodošanas punktā). Atkarībā no dokumentu plūsmas, tiesas priekšsēdētājs nosaka laikus, kuros pasta kaste (dokumentu atstāšanas vieta) tiek iztukšota (piemēram, divreiz dienā līdz pl.12.00 un līdz pl.17.00) un izvieto attiecīgu paziņojumu pie pasta kastes.

Ja izņēmuma kārtā nepieciešams klātienes kontakts ar tiesas apmeklētāju vai lietas dalībnieku (tajā skaitā advokātu vai prokuroru), tiesas darbinieks no personas pieprasa rakstisku apliecinājumu, ka persona pēdējo 14 dienu laikā nav bijusi ārpus Latvijas republikas teritorijas, nav inficēta pati un nav bijusi kontaktā ar personu, kurai konstatēts COVID-19. Tiesas darbinieks var atteikties no kontakta ar personu, kura nevar apliecināt iepriekš minēto vai kurai ir acīmredzami augšējo elpceļu saslimšanas simptomi. Par minēto nekavējoties tiek informēts tiesas priekšsēdētājs un šādai personai tiesas pakalpojumi klātienē netiek nodrošināti. Ja tomēr ir nepieciešams klātienes kontakts ar tiesas apmeklētāju, nepieciešamās darbības veic ātri un profesionāli, ievērojot drošu distanci (vismaz divi metri).

Ārkārtas situācijas laikā, ņemot vērā aktuālo situāciju un inficēšanās ar COVID-19 risku, lai samazinātu personu pārvietošanos ar sabiedrisko transportu un samazinātu sociālo kontaktu apjomu, tiesas priekšsēdētājs var noteikt, ka tiesneši un tiesas darbinieki, ja iespējams, veic darbu attālināti. 

Īpaši nodrošināma to personu, kas ir uzskatāma par COVID-19 riska grupu (personas, kas vecākas par 60 gadiem vai personas ar hroniskām saslimšanām) aizsardzība, nodrošinot vai radot iespēju veikt darbu attālināti vai pārskatot darba pienākumus un samazinot klātienes kontaktu ar apmeklētājiem.