Par organizatoriskajiem pasākumiem Zemgales apgabaltiesā

Ievērojot, Ministru kabineta 2020.gada 12.marta rīkojumu Nr. 103 „Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” un atbildīgo institūciju izplatīto informāciju, sniegtās rekomendācijas par koronavīrusa izraisītās slimības ,,Covid-19” izplatības ierobežošanu, pamatojoties uz likuma „Par tiesu varu” 33.panta trešās daļas 41.punktu un Augstākās tiesas priekšsēdētāja 2020.gada 16.marta paziņojumu, Zemgales apgabaltiesā noteikti šādi organizatoriski pasākumi. 

Lai tiesas darbu pielāgotu valstī noteiktajiem piesardzības pasākumiem, tiesas apmeklētāji Zemgales apgabaltiesā tiek ielaisti tikai, ja tie ir aicināti uz tiesas sēdi ar tiesas pavēsti vai citu aicinājumu. Lietas dalībniekam rakstveidā apsardzes postenī jāapliecina, ka persona nav paaugstinātā riska grupā, kas noteikta ar Ministru kabineta 2020.gada 12.marta rīkojumu Nr. 103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” 4.12.punktu, proti, nav persona un nav kontaktpersona, kura atgriezusies no Covid-19 skartās valsts vai teritorijas. Ja persona atsakās sniegt šādu apliecinājumu, tad tiesas pakalpojumi klātienē šai personai netiek nodrošināti. Minētie noteikumi attiecināmi arī uz ārpakalpojuma sniedzējiem. Apsardzes darbiniekiem nodrošināt minēto noteikumu izpildi.

Tiesa nodrošina iespeju visa tiesas darba laika sazināties ar tiesu pa tālruni im e-pastu, kā arī apstrādā saņemtos dokumentus. Tiesa nodrošina apmeklētājiem iespēju steidzamos gadījumos ievietot iesniegumus tiesā pastkastītē Akadēmijas ielā 9, Jelgavā, Jaunceltnes ielā 5, Aizkrauklē pie apsardzes. Kancelejas darbiniekiem korespondence no minētajām pastkastēm jāizņem vismaz divreiz dienā pīkst. 09.00 un pīkst. 16.00, kancelejas vadītājai un kancelejas vadītājas vietniecei nodrošināt minēto funkciju izpildi.

Tiesnešiem mutvārdu tiesas procesi, kas nav saistīti ar nozīmīgu tiesību aizskārumu un objektīvu steidzamību (piemēram, jautājumi, kas saistīti ar brīvības atņemšanu, rīcībspējas ierobežošanu, bērnu tiesību aizsardzību u.c.), ir noņemami no izskatīšanas un pārceļami. Tiesa operatīvi informē lietas dalībniekus par lietas plānoto turpmāko virzību. Beidzoties ārkārtējai situācijai, nodrošināma pārcelto lietu izskatīšanu ārpus kārtas.

Tiesas sēdes ārkārtas situācijas laikā iespēju robežās organizē, izmantojot videokonferenci. Ja tiesas sēde tiek organizēta klātienē, starp personām tiesas sēdē nodrošināma vismaz divu metru distance.

Tiesnešiem nodrošināt lēmumu pieņemšanu un lietu izskatīšanu rakstveida procesā (gan plānoto procesu, gan nodrošinot citu ienākošo lietu izskatīšanu, kas saskaņā ar procesuālajām normām izskatāmas rakstveida procesā).

Saziņai ar tiesu, arī jebkuru neskaidrību gadījumā, izmantot:

Zemgales apgabaltiesas kancelejā

tālrunis: 63023508

e-pasts: zemgale.apgabals@tiesas.lv:

Zemgales apgabaltiesas Aizkraukles tiesu nama kancelejā

Tālrunis 65128197