Pelnītā atpūtā dodas ilggadējā tiesnese Ligita Vecauziņa

Ar 10.jūniju beidzas Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas zemesgrāmatu nodaļas tiesneses Ligitas Vecauziņas tiesneša pilnvaras.

Tiesnese Ligita Vecauziņa tiesu sistēmā sāka strādāt 1993.gada 17.maijā kā Limbažu rajona Zemesgrāmatu nodaļas priekšniece saskaņā ar 1993.gada 28.aprīļa Augstākās Padomes lēmumu. Ar šo lēmumu nodibināja apgabaltiesu zemesgrāmatu nodaļas un vienlaicīgi apstiprināja 31 zemesgrāmatu nodaļas priekšnieku (vietnieku), kuru uzdevums bija pēc daudzu desmitu gadu pārtraukuma ierakstīt nekustamos īpašumus zemesgrāmatā.

Tiesnese turpmāko laiku palika uzticīga zemesgrāmatu sistēmai, tai skaitā 2002.gadā turpinot pildīt tiesneša pienākumus Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas zemesgrāmatu nodaļā. Ligita Vecauziņa bija Zemesgrāmatu tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas locekle aktīvi piedaloties izbraukumos pa zemesgrāmatu nodaļām, lai novērtētu kolēģu darbu. 

Darbā tiesnesi  raksturo kā zinošu, sabiedrisku un enerģisku kolēģi ar izteiktu taisnīguma izjūtu. Esam pateicīgi par kopā nostrādāto laiku un sakām lielu paldies par aktīvu līdzdarbību zemesgrāmatu  jomas atjaunošanā un stiprināšanā.

Foto no Zemesgrāmatu tiesnešu kolēģijas izbraukuma 1997.gada 27.novembrī, no kreisās puses sākot L.Vecauziņa, I.Kalniņa, I.Zariņa, I.Pūce, I.Zālīte, I.Neimane, A.Naglis.