Pieejamas prezentācijas no konferences "Aktuālie Civilprocesa problēmjautājumi"

2018. gada 19. oktobrī norisinājās konferences "Aktuālie Civilprocesa problēmjautājumi", ko Tieslietu ministrija sadarbībā ar Tiesu administrāciju rīkoja Eiropas Sociālā fonda projekta "Justīcija attīstībai" ietvaros.

Konferencē diskutēja par aktuālākajiem civilprocesa problēmjautājumiem, lai veicinātu juridiskās domas attīstību civilprocesuālo tiesību jomā. Rastu iedvesmu un padomu nepieciešamajiem uzlabojumiem, lai civilprocess Latvijā vienlaikus būtu gan efektīvs, gan nodrošinātu atbilstošu lietas dalībnieku tiesību un interešu aizsardzību.

Konferencē ar priekšlasījumiem uzstājās 14 Latvijas lektori – gan augstskolu juridisko fakultāšu mācībspēki, gan tiesu varas pārstāvji, gan zvērināti advokāti, gan arī Tieslietu ministrijas pārstāvji, kuru ikdienas darbs ir cieši saistīts ar šīs jomas jautājumiem.

Konferences "Aktuālie Civilprocesa problēmjautājumi" prezentācijas pieejamas šeit:

Negodprātīgas tiesību un pienākumu izmantošanas un ļaunprātīgas rīcības izpratne Civilprocesā

Prasības nodrošināšana un pagaidu aizsardzība CPL 1.panta gaismā

Strīdu par tiesībām izskatīšana maksātnespējas procesā un pagaidu aizsardzības līdzekļi

Valsts nodevas un prasības nodrošināšanas problemātiskie aspekti darījumu apstrīdēšanā

Civilprocesuālais regulējums atlīdzībai par advokāta sniegtajiem pakalpojumiem

Nolēmumu izpildāmība

Satversmes tiesas nolēmumi Civilprocesa jautājumos 1998-2018

Trešo personu regulējuma problēmjautājumi Civilprocesā

Ārvalsts likumu piemērošana civillietu iztiesāšanā

Izdevumi advokāta palīdzības samaksai un to atlīdzināšanas apmēra noteikšanas problemātikai