Pieejams jauns tiesu prakses apkopojums administratīvo pārkāpumu lietās

Rīgas apgabaltiesas Krimināllietu tiesas kolēģija ir izveidojusi jaunu tiesu prakses apkopojumu administratīvo pārkāpumu lietās, kas pieejams vienotā Latvijas tiesu portāla tiesas.lv sadaļā Tiesu nolēmumi / Apgabaltiesu prakse un nolēmumi. Pētījums “Tiesu prakse administratīvā pārkāpuma lietās par Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 149.15 panta piektās un sestās daļas nošķiršanu” apspriests un saskaņots ar Kurzemes, Zemgales, Vidzemes un Latgales apgabaltiesu tiesnešiem.

Rīgas apgabaltiesas Krimināllietu tiesas kolēģija ir izveidojusi jaunu tiesu prakses apkopojumu administratīvo pārkāpumu lietās, kas pieejams vienotā Latvijas tiesu portāla tiesas.lv sadaļā Tiesu nolēmumi / Apgabaltiesu prakse un nolēmumi. Pētījums “Tiesu prakse administratīvā pārkāpuma lietās par Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 149.15 panta piektās un sestās daļas nošķiršanu” apspriests un saskaņots ar Kurzemes, Zemgales, Vidzemes un Latgales apgabaltiesu tiesnešiem.

Apkopojumā ir izmantoti apelācijas instances tiesas nolēmumi, kas pieņemti un stājušies spēkā no 2014. gada. Apelācijas instances nolēmumi administratīvo pārkāpumu lietās nav pārsūdzami. Apkopojums veikts ar mērķi veicināt vienveidīgu tiesu praksi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa (turpmāk – LAPK) piemērošanā.

Tiesu prakses apkopojums atspoguļo problēmjautājumus LAPK 149.15 panta piektās un sestās daļas piemērošanā gadījumos, kad transportlīdzekļa vadītājam ir konstatēts narkotisko, psihotropo, toksisko vai citu apreibinošo vielu iespaids, kas radies medikamentu lietošanas rezultātā.

Apkopojumā secināts: lai personas darbības kvalificētu pēc LAPK 149.15 panta piektās daļas, jākonstatē, ka narkotisko, psihotropo, toksisko vai citu apreibinošo vielu lietošana notikusi ar nodomu – personai jāapzinās, ka tā lieto attiecīgās vielas un vada transportlīdzekli šo vielu ietekmē. Minēto vielu lietošana ar nodomu izpaužas arī, ja persona lieto medikamentus, kuru sastāvā atrodas narkotiskās, psihotropās vai citas apreibinošās vielas, nolūkā apreibināties un vada transportlīdzekli, atrodoties šo vielu iespaidā.

Medikamentu lietošana, kuru sastāvā atrodas narkotiskās, psihotropās vai citas apreibinošās vielas, bez ārsta norādījuma un neievērojot medikamentu lietošanas nosacījumus ir uzskatāma par psihotropo, narkotisko, toksisko vai citu apreibinoši vielu lietošanu LAPK 149.15 panta piektās daļas izpratnē.

Savukārt pārkāpumi, kas saistīti ar transportlīdzekļa vadīšanu medikamentu iespaidā, kurus izrakstījis ārsts, kas lietoti ievērojot medikamentu lietošanas nosacījumus un kuru sastāvā atrodas narkotiskās, psihotropās vai citas apreibinošās vielas, ir kvalificējami pēc LAPK 149.15 panta sestās daļas.

 

Informāciju sagatavoja: 

Raimonds Ločmelis

Rīgas apgabaltiesas priekšsēdētājas palīgs sabiedrisko attiecību jautājumos

tālr. 25713271 

Raimonds.Locmelis@tiesas.lv)