Rīgas apgabaltiesā pieredzes apmaiņā ar Igaunijas tiesnešiem izvērtē grozījumu nepieciešamību normatīvajā regulējumā

Sadarbībā ar EJTN organizētajā Rīgas apgabaltiesas tiesnešu pieredzes apmaiņā ar Igaunijas tiesnešiem šonedēļ Rīgā tika izvērtēta nepieciešamība ieviest izmaiņas normatīvajā regulējumā un tā piemērošanā, kas uzlabotu kriminālprocesu iztiesāšanu Latvijā. Diskusijās ar kolēģiem tika apspriestas nacionālo kriminālprocesuālo normu priekšrocības un trūkumi, tiesu darbs Covid-19 pandēmijas apstākļos. 

Diskusiju gaitā secināts, ka ir rosināmas izmaiņas Kriminālprocesa likumā, kas ļautu apelācijas instances tiesai lietas galvenokārt izskatīt rakstveida procesā, kā arī paredzēt iespēju krimināllietās atteikt ierosināt apelācijas tiesvedību.

Kā būtiska atšķirība Igaunijas tiesu praksē atzīmējama normatīvajos aktos ietvertā iespēja Augstākajai tiesai izskatīt krimināllietu pēc būtības, nenosūtot to jaunai izskatīšanai apelācijas instances tiesā.

Savukārt attiecībā uz tiesneša aktīvu lomu tiesvedības procesa paātrināšanā pozitīva ir pieredze Igaunijas pirmās instances tiesā atsevišķās krimināllietu kategorijās izmantot iespēju pasludināt nolēmumu, tiesnesim neatstājot tiesas sēžu zāli, un nekavējoties izsniedzot apsūdzētajam nolēmuma rezolutīvo daļu.

Igaunijas tiesnešu vizītes laikā, kas ilga trīs dienas, notika vairākas tikšanās Rīgas apgabaltiesā: ar Rīgas apgabaltiesas priekšsēdētāju Daigu Vilsoni un Krimināllietu tiesas kolēģijas tiesnesēm Irīnu Jansoni, Daigu Kalniņu, Signi Kalniņu un Sandru Amolu.

Igaunijas tiesneši viesojās arī Augstākajā tiesā, Ekonomisko lietu tiesā un Rīgas tiesu apgabala prokuratūrā. Igaunijas kolēģiem bija iespēja apmeklēt atklātas tiesas sēdes, iepazīties ar darba apstākļiem tiesās un tajās saglabātajām vēstures liecībām.

Divpusējas tiesu apmaiņas programmā pēc Rīgas apgabaltiesas uzaicinājuma Latvijas iestādes no 5. līdz 7. oktobrim apmeklēja četri Tallinas apgabaltiesas tiesneši un Harju rajona tiesas tiesnese, kas iztiesā krimināllietas. 

Iepriekš septembrī Rīgas apgabaltiesas Krimināllietu tiesas kolēģijas tiesneši pabija Tallinā, kur apmeklēja gan pirmās instances tiesu, gan apelācijas instances tiesu, kā arī Igaunijas Ģenerālprokuratūru. Igaunijas tiesu praksi atvieglo kriminālprocesuāla pamatnorma, kas 90% apelācijas sūdzību ļauj izskatīt rakstveidā, savukārt cita veida pārsūdzības – arī bez lietu dalībnieku klātbūtnes, nepieļaujot tiesvedības novilcināšanu. 

Abu valstu tiesnešiem divpusējās apmaiņas laikā bija iespēja iepazīt tiesu tehnisko nodrošinājumu, tiesnešu un tiesas darba organizāciju, kā arī vērot tiesvedības procesus pirmo divu instanču tiesās, kas noritēja  gan klātienē, gan attālināti. Igaunijas kolēģi augstu novērtēja atšķirīgo pieeju liecinieku nopratināšanā tiesas sēdes laikā, kas Igaunijā aizņem ievērojami vairāk laika atšķirīgas procesuālās kārtības dēļ.

Tiesneši ir atzinīgi novērtējuši piedāvāto pieredzes apmaiņas iespēju, kas bija iespējama, pateicoties Tiesu administrācijas atbalstam.

Informāciju sagatavoja: Raimonds Ločmelis, Rīgas apgabaltiesas priekšsēdētājas palīgs sabiedrisko attiecību jautājumos

* European Judical Training Network (EJTN)