Rīgas apgabaltiesa turpina dialogu ar pirmās instances tiesām

Turpinot dialogu ar pirmās instances tiesām, Rīgas apgabaltiesa regulāri aicina rajonu tiesu tiesnešus, kas strādā Rīgas tiesu apgabalā, uz kopīgām sanāksmēm, lai pārrunātu aktualitātes gan civiltiesību, gan krimināltiesību jomā.

Aktuālākos jautājumus civillietu iztiesāšanā 2019. gada 10. maijā Rīgas apgabaltiesā Civillietu tiesas kolēģijas tiesneši pārrunāja ar Rīgas apgabala rajonu tiesu tiesnešiem. Rīgas apgabaltiesas priekšsēdētāja p. i. Daiga Vilsone sanāksmes ievadā uzsvēra, ka klātienes diskusijas palīdz veidot vienotu tiesu praksi un pilnveidot tiesu darba kvalitāti. Sanāksmes laikā tiesneši uzklausīja Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģijas priekšsēdētāju Līgu Blūmiņu, Civillietu tiesas kolēģijas tiesneses – Guntu Ozoliņu, Mariku Bebrišu un Inesi Graudu – par dažādiem jautājumiem, kas saistīti ar materiālo un procesuālo tiesību piemērošanu. Sanāksmes laikā tika sniegta arī informācija par iecerēm Latvijas Tiesnešu mācību centra mācību programmas turpmākajā attīstībā.

Tiesnese G.Ozoliņa akcentēja iespēju aktīvāk izmantot sagatavošanās tiesas sēžu tiesību institūtu, lai sarežģītu civillietu kvalitatīvi sagatavotu iztiesāšanai. Notika diskusija par to, kā rast risinājumus vienotas tiesu prakses veidošanai jautājumos, kas saistīti ar prasības pieņemšanu, atstāšanu bez virzības un atteikumu pieņemt prasības pieteikumu.

Rīgas apgabaltiesa ir veikusi tiesu prakses pētījumu ”Personu atbrīvošana no tiesas izdevumu un drošības naudas samaksas valsts ienākumos civillietās”, kurā analizēti jautājumi par tiesas izdevumu apmēra noteikšanu un atbrīvojumu no to samaksas pirmās instances tiesās. Ar pētījuma secinājumiem tiesnešus iepazīstināja tā autore tiesas priekšsēdētājas palīdze pētnieciski analītiskajos jautājumos Alise Antone.

Sanāksmes laikā tiesneši pārrunāja pētījumā konstatētos trūkumus pierādījumu vērtēšanā, analizēja to iesniegšanas kārtību, nolēmumu motivāciju un to pārsūdzības kārtību, procesuālās sankcijas un blakus lēmumu pieņemšanu.

Tiesnese I. Grauda sanāksmē stāstīja par tipiskākajiem iemesliem, kādēļ apgabaltiesa atsaka ierosināt apelācijas tiesvedību, norādot uz nepieciešamību pirmās instances tiesai veikt lietu dalībnieku aktuālo pilnvarojumu pārbaudi, pieņemot no viņiem apelācijas sūdzības vai blakus sūdzības. Sanāksmē pirmās instances tiesas tika aicinātas biežāk piemērot procesuālās sankcijas, lai disciplinētu lietu dalībniekus, kā arī, saskatot ar konkrētās lietas izskatīšanu nesaistītus iespējamus pārkāpumus, aktīvāk izmantot blakuslēmumu taisīšanas iespējas to pārbaudei, piemēram, maksātnespējas procesos.

Lai veicinātu dialogu starp tiesām un uzlabotu tiesu darba kvalitāti, Rīgas apgabaltiesas tiesneši informēja pirmās instances tiesas tiesnešus par aktuālākajiem jautājumiem, kas pārrunāti aprīlī notikušajā sanāksmē ar Senāta Civillietu departamenta senatoriem.

8. martā līdzīga sanāksme bija organizēta Rīgas apgabaltiesas Krimināllietu tiesas kolēģijā, kur kopā ar Rīgas tiesu apgabala rajonu tiesu tiesnešiem, kas iztiesā krimināllietas, apgabaltiesas tiesneši uzklausīja Augstākās tiesas Krimināllietu departamenta zinātniski analītiskos padomniekus Noru Magoni un Jāni Baumani. Vairāk par šo sanāksmi un Augstākās tiesas Krimināllietu departamenta sadarbību ar apgabaltiesām var uzzināt Augstākās tiesas tīmekļa vietnē: https://ieej.lv/YygIx . Tās laikā, analizējot pirmās instances un apelācijas instances tiesas darba kvalitāti, kasācijas instances tiesas pārstāvji sniedza savu vērtējumu saistībā ar jaunatklātajiem apstākļiem pārsūdzētajiem tiesu nolēmumiem. Tiesneši uzklausīja Augstākās tiesas secinājumus par nolēmumos konstatētajiem trūkumiem saistībā ar sodu noteikšanu.

Līdz ar tiesnešiem, kuri izskata krimināllietas, sanāksmē notikušajā diskusijā par aktuālajiem krimināltiesību problēmjautājumiem iesaistījās arī Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes priekšnieks Juris Šulte un Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Kriminālpolicijas pārvaldes Izmeklēšanas koordinācijas nodaļas priekšniece Ina Frīde. Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Kriminālpolicijas pārvaldes priekšnieks Andrejs Sozinovs sanāksmē aicināja izmeklēšanas tiesnešiem vienmēr izvērtēt visus apstākļus, pirms atcelt aizturētajiem piemērotos drošības līdzekļus.

Šīs sanāksmes laikā Valsts policijas pārstāvji pasniedza arī apbalvojumus Rīgas apgabaltiesas tiesnešiem un Rīgas tiesu apgabala rajonu tiesu tiesnešiem, pateicoties par viņu paveikto darbu.

Informāciju sagatavoja: Raimonds Ločmelis, Rīgas apgabaltiesas priekšsēdētājas palīgs sabiedrisko attiecību jautājumos (25713271; Raimonds.Locmelis@tiesas.lv)