Rīgas apgabaltiesai 20!

    Pēc 55 gadu pārtraukuma, 1995.gada 31.martā, tika atjaunota Rīgas apgabaltiesa, uzsākot darbu 11 tiesnešu sastāvā. Rīgas apgabaltiesa, kopā ar pārējām Latvijas apgabaltiesām, šogad svin 20 darba gadu jubileju. Šajā laikā ir būtiski ne tikai paraudzīties uz pagājušo, bet arī ar drošu skatu raudzīties nākotnē!

  Pēc 20 gadu intensīva un nepārtraukta darba Rīgas apgabaltiesa ir kļuvusi par lielāko Latvijas apgabaltiesu ne tikai darbības teritorijas ziņā – Rīgas apgabaltiesas darbības teritorija aptver Rīgas pilsētu un rajonu, Jūrmalas pilsētu un Ogres novadu, t.i. teritoriju, kurā dzīvo gandrīz puse Latvijas iedzīvotāju, bet arī kapacitātes ziņā – visvairāk izskatīto lietu, lielākais tiesnešu un darbinieku skaits. Šobrīd Rīgas apgabaltiesā tiek izskatītas lietas, kas veido aptuveni 75 % no visām Latvijas apgabaltiesām piekritīgajām lietām.

Kopš darbības atjaunošanas Rīgas apgabaltiesai ir bijuši trīs priekšsēdētāji – Jānis Muižnieks, Juris Stukāns un Sandra Strence. Par pirmo Rīgas apgabaltiesas priekšsēdētāju Saeima 1994.gada 30.martā apstiprināja Jāni Muižnieku, vienlaicīgi ieceļot par pirmo Rīgas apgabaltiesas tiesnesi. Lai tiesa varētu uzsākt darbu 1995.gada 31.martā, Jānim Muižniekam Rīgas apgabaltiesa bija jāveido no jauna, jo sākotnēji nebija ne tiesnešu, ne tiesas personāla, ne darbam nepieciešamo tehnisko lietu – galdu, krēslu, rakstāmmašīnu un papīra. Ar gadiem situācija uzlabojās, tika nokomplektēts tiesnešu un tiesas darbinieku sastāvs, tiesa nodrošināta ar darbam nepieciešamajām telpām un tehniskajām lietām.

Rīgas apgabaltiesas priekšsēdētāja šobrīd ir Daiga Vilsone, tiesu spriež 54 tiesneši un strādā 162 tiesas darbinieki.

Rīgas apgabaltiesas darba prioritātes ir kvalitatīva tiesa, minimizējot atcelto nolēmumu skaitu un nodrošinot savlaicīgu lietu izskatīšanas gaitu, akcentējot spriedumu un procesu kvalitāti, lai novērstu jebkādas sabiedrības šaubas par tiesas objektivitāti un nodrošinātu personām tiesības uz taisnīgu tiesu. Īpaša nozīme piešķirta apgabaltiesu vienotas tiesu prakses veidošanai, moderno tehnoloģiju izmantošanai tiesas darbā, tiesas sēžu un sanāksmju rīkošanai video konferenču režīmā.

2015.gads, kas ir Rīgas apgabaltiesas 20 gadu darbības jubilejas gads, turpinās ar jau iepriekšējā gadā uzsāktajām izmaiņām un inovācijām, nodrošinot visu lietu elektronisku sadali, aktualizējot tiesnešu un darbinieku attīstības un tālākizglītības nozīmību un iespējas, īstenojot seminārus, apmācības un pieredzes apmaiņas vizītes, kā arī nodrošinot tiesas darba atklātumu.

Atzīmējot Latvijas apgabaltiesu 20 gadu jubileju, Tieslietu ministrija un Tiesu administrācija sadarbībā ar apgabaltiesām 27.martā rīko svinīgu kopsēdi, kurā ar referātiem uzstāsies gan tiesībzinātnieki, gan tiesneši.