Rīgas apgabaltiesas pārstāvji Helsinkos iepazīst Somijas tiesu pieredzi

Divpusējās tiesu apmaiņas programmā pēc Helsinku apgabaltiesas uzaicinājuma Somijas tiesu iestādes no 7. līdz 9. jūnijam apmeklēja Rīgas apgabaltiesas priekšsēdētāja Daiga Vilsone, Rīgas apgabaltiesas priekšsēdētājas vietniece Līga Blūmiņa, Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģijas tiesnese Skaidrīte Buivide, Krimināllietu tiesas kolēģijas tiesnese Daina Treija un Rīgas apgabaltiesas priekšsēdētājas palīdze pētnieciski analītiskajos un tehnoloģisko inovāciju jautājumos Līga Lapiņa.

Vizītes laikā notika pieredzes apmaiņa Helsinku apelācijas tiesā, kā arī diskusijas ar specializētās Tirgus tiesas, Somijas Augstākās tiesas un Tiesu administrācijas pārstāvjiem.

Pēc tikšanās ar Helsinku apelācijas tiesas priekšsēdētāju Asko Vālimā (Asko Välimaa) un iepazīšanās ar tiesas darbu notika diskusijas par tiesas dokumentu pieejamību un digitalizācijas procesiem Somijas un Latvijas tiesās. Somijas tieslietu sistēma pašlaik strādā pie jaunas lietu pārvaldības sistēmas, ko izmanto vispārējās jurisdikcijas tiesās un prokuratūras iestādēs, lai pilnībā ieviestu informācijas plūsmu digitālā formātā. Tiek veidots tiešsaistes portāls, kurā lietas dalībnieki varēs elektroniski nosūtīt dokumentus un pierādījumus tiesai, kā arī apskatīt lietas materiālus.

Uzklausot Somijas tiesu plānus par liecinieku liecību izmantošanu videoierakstā vizītes dalībnieki secināja, ka Latvijā nepieciešams pārskatīt esošo regulējumu attiecībā uz audio protokolēšanas sistēmu tiesās un analizēt ieguvumus no liecinieku video liecību izmantošanas tiesas procesā, lai veicinātu ātrāku lietas izskatīšanu, netērējot laiku atkārtotai liecinieku uzaicināšanai, meklēšanai un uzklausīšanai apelācijas instancē.

Vizītes laikā pārstāve no Somijas Tirgus tiesas stāstīja par dažādu lietu kategorijām, ko izskata specializētajā tiesā – publisko iepirkumu lietām, intelektuālā īpašuma strīdiem, patērētāju aizsardzības lietām un negodīgas konkurences lietām. 

Vizītes dalībnieki atzina par izvērtēšanas vērtu Somijas tiesu sistēmas labo praksi tiesnešu atlases procesā, lai nodrošinātu tiesnešu vietu savlaicīgu aizpildīšanu. Kā būtiska atšķirība Somijas tiesu sistēmā atzīmējams jaunāko tiesnešu institūts, kas ieviests 2017. gadā; jaunākais tiesnesis var strādāt Apelācijas tiesā, Administratīvajā tiesā, Tirgus tiesā un Apdrošināšanas tiesā. Tiesā ir arī īpašs tiesnesis saziņai ar medijiem (Media Judge), kurš ir apmācīts sadarboties ar plašsaziņas līdzekļiem, kā arī pārstāv tiesu saziņā ar presi. 

Diskusiju gaitā secināts, ka lietās, kas rada jaunus precedentus, vai gadījumos, kad lieta skar nozīmīgu Eiropas Savienības vai starptautisko dimensiju, ieteicams pārņemt Somijas tiesu praksi apsvērt iespēju publicēt Latvijas tiesu nolēmumu kopsavilkumus angļu valodā.

Piedāvātā pieredzes apmaiņas iespēja ar Somijas kolēģiem novērtēta atzinīgi, un sadarbībā ar Eiropas Tiesnešu tālākizglītības centru (EJTN – European Judical Training Network) to plānots turpināt gada nogalē Rīgā.

Informāciju sagatavoja: Raimonds Ločmelis, Rīgas apgabaltiesas priekšsēdētājas palīgs sabiedrisko attiecību jautājumos (25713271; Raimonds.Locmelis@tiesas.lv)