Rīgas rajona tiesa lūgs Tiesnešu ētikas komisijai izvērtēt tiesneša R. Bula rīcību

2018.gada 2. februārī vairākos masu medijos tika publicēta informācija par to, ka Rīgas rajona tiesas tiesnesis R. Buls paralēli tiesneša pienākumu pildīšanai dienas nodaļā studē koledžā māszinības un tiesas oficiālā darba laika laikā atrodas ārpus tiesas, veicot praksi Jūrmalas slimnīcā, kas radīja pašu tiesnešu un sabiedrības neizpratni par šādas rīcības pieļaujamību.

Rīgas rajona tiesas priekšsēdētāja I.Siliņeviča ir veikusi pārbaudi saistībā ar augstākminēto informāciju un secinājusi, ka  ir  apstiprinājies fakts, ka tiesnesis R.Buls no 2017. gada septembra īsteno pilna laika studijas Latvijas Universitātes P.Stradiņa medicīnas koledžā, studiju programmā “Māszinības”.

Tiesnesis R.Buls ir sniedzis tiesas priekšsēdētājai informāciju par veidu kādā viņš savieno pilna laika studijas un tiesnešu pienākumu veikšanu laika posmā no 2017. gada septembra līdz šim brīdim, kā arī rakstveidā lūdzis saskaņojumu studiju turpināšanai pilna laika studiju periodam līdz 2018. gada jūnija mēnesim.

Tiesas priekšsēdētāja, padziļināti pārbaudot tiesneša R. Bula darba rādītājus, secinājusi, ka laika periodā no 2017. gada septembra līdz šim brīdim tiesnesis ir saglabājis augstus izskatīto lietu rādītājus, tiesneša nozīmēto lietu kalendārs liecina, ka tiesas sēdes tiek organizētas katru dienu, nozīmējot 2-3 mutvārdu tiesas sēdes un vairākus rakstveida procesus. Tiesnesis spriedumu sagatavošanu nodrošina likumā noteiktos termiņos. Pamatotas sūdzības par tiesneša darbu nav saņemtas, t.sk. par lietas izskatīšanas novilcināšanu vai spriedumu nesagatavošanu likumā noteiktos termiņos. Ir guvis apstiprinājumu apstāklis, ka tiesnesis R.Buls tiesā ierodas pirms tiesas oficiālā darba laika sākuma un strādā pēc tā, kā arī gatavo spriedumus ārpus oficiālā darba laika.

Saistībā ar tiesneša darba organizēšanu un atrašanos ārpus tiesas  telpām darba laikā Tiesnešu disciplinārkomisija savos nolēmumos ir norādījusi, ka, “tiesneša darbu reglamentē likums “Par tiesu varu”, kas nenosaka ne darba dienas, ne nedēļas darba laika ilgumu. Tiesnešiem ir nenormēts darba laiks, kas saistīts ar šī darba specifiku, tiesneši nereti savus tiešos darba pienākumus pilda ārpus darba laika, tiesnešu darbs savā būtībā ir radošs, kas nevar tikt pakļauts stingrai darba laika uzskaitei.

Pārbaudes rezultātā tiesas priekšsēdētāja nav konstatējusi apstākļus, kas norādītu, ka tiesnesis R.Buls nepilda darba pienākumus vai tos pilda nepietiekamā apmērā, kas ietekmētu tiesā lietas izskatīšanas termiņus vai jebkādi aizskartu personu tiesības un taisnīgu tiesu saprātīgos termiņos.

Tiesneša R.Bula iesniegtais motivētais rakstveida lūgumus par pilna laika studiju saskaņošanu apstiprina to, ka tiesneša darba pienākumu pildīšanas laiks un darba organizācija, nodrošina tiesneša  pilnas darba dienas uzskaiti.

Tiesas priekšsēdētāja atzinusi, ka nav konstatējami apstākļi,  kas būtu par pamatu ierosināt tiesnesim R. Bulam disciplinārlietu  atbilstoši likuma par Tiesnešu disciplināro atbildību 1. pantam.

Likuma “Par tiesu varu” 89.panta piektā daļa noteic tiesnesim pienākumu pastāvīgi papildināt savas zināšanas visas tiesneša karjeras laikā.

No tiesneša  R.Bula sniegtās informācijas izriet, ka viņš: “studējot, apgūst prasmes kas ir nepieciešamas arī tiesneša darbā, piemēram, datorprasmes, civilo aizsardzību, saskarsmes psiholoģiju, lietvedību, uzņēmējdarbību, bērnu periodu, svešvalodas- angļu un latīņu valodas, normatīvos aktus, kā arī mācību priekšmetus, kuros iepazīst zinātnes atziņas, kas tiesnesim ir nepieciešamas, lai novērtētu pierādījumus civillietās, piemēram, kurās tiek lemts par personu rīcībspējas ierobežošanu”.

Tiesas priekšsēdētāja vienlaikus konstatējusi, ka tiesnesis R. Buls nav pienācīgā kārtā veicis darbības, lai saskaņotu ar tiesas priekšsēdētāju, kas atbild par tiesas darba organizāciju, jautājumu par darba pienākumu pildīšanas savienošanu ar studijām pilna laika studiju programmā. Lai objektīvi izvērtētu jautājumu par tiesnešu ētikas normu ievērošanu, tiesas priekšsēdētāja sagatavos un iesniegs Tiesnešu ētikas komisijā lūgumu izvērt tiesneša R.Bula rīcības atbilstību Tiesnešu ētikas kodeksa prasībām.

Rīgas rajona tiesas priekšsēdētāja I.Siliņeviča