Rīgas tiesu apgabala tiesneši apspriež aktuālos civiltiesību jautājumus

Rīgas apgabaltiesā 2018. gada 12. oktobrī notika kopīga sanāksme Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģijas tiesnešiem un Rīgas tiesu apgabala rajona tiesu tiesnešiem. 

Sanāksmes atklāšanā Rīgas apgabaltiesas priekšsēdētāja Daiga Vilsone uzsvēra dialoga starp tiesām nozīmīgumu: “Ir svarīgi, lai tiesas savstarpēji komunicē ne tikai ar tiesu nolēmumu starpniecību, bet arī regulāri apspriežot aktuālākos tiesību jautājumus.”

Sanāksmes laikā par aktuāliem jautājumiem civillietu iztiesāšanā no civilprocesa skatupunkta referēja Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģijas tiesneses: Līga Blūmiņa, Dzintra Balta, Mairita Šķendere un Madara Ābele. Tika apskatīti dažādi ar spriedumu kvalitāti saistīti jautājumi, piemēram, kā nolēmumā tiek aprakstīti lietā iesniegtie pierādījumi, jaunākās metodes nolēmumu aprakstošās un motīvu daļas strukturēšanā. Savukārt, Rīgas apgabaltiesas priekšsēdētājas palīdze juridiskās lingvistikas jautājumos Anastasija Orehova sniedza nelielu ieskatu un padomus, kā uzlabot tiesu nolēmumu kvalitāti dažos latviešu valodas lietojuma aspektos.

Par aktuālākajiem civiltiesību jautājumiem Augstākās tiesas Civillietu tiesu departamenta atziņu kontekstā stāstīja Augstākās tiesas Civillietu tiesas departamenta priekšsēdētājs Aigars Strupišs, kurš uzsvēra, ka nolēmumu kvalitāti visvairāk ietekmē pierādījumu izvērtēšanas problemātika. Notika arī diskusija par to, kā šie problēmjautājumi tiek risināti katrā no tiesu instancēm. Diskusijas laikā tiesneši uzdeva jautājumus par judikatūrā gaidāmajām izmaiņām, kas saistītas ar kāzusiem tiesvedībā, un apmainījās domām par citām aktualitātēm.

Kontroles dienesta vadītāja Ilze Znotiņa sanāksmes laikā informēja tiesnešus par Moneyval veiktā izvērtējuma ietekmi un turpmākajām ar to saistītajām aktivitātēm. Ilze Znotiņa akcentēja tiesu lomu patiesā labuma guvēja noskaidrošanā, aicinot informēt izmeklēšanas iestādes, ja rodas šaubas par uzrādīto finanšu līdzekļu izcelsmi un nelegālas naudas apriti. Kontroles dienesta pārstāvji savukārt ir gatavi sniegt konsultācijas par specifiskiem jautājumiem, kas saistīti ar noziedzīgi iegūtu finanšu līdzekļu legalizācijas novēršanu.

Notika diskusija starp Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģijas tiesnešiem un rajona tiesu tiesnešiem par profesionālās ētikas (deontoloģijas) principiem, tostarp tiesas procesa vadīšanas kvalitāti, tiesnesim pieteikta noraidījuma izskatīšanu un tiesneša atstatīšanos no lietas izskatīšanas. Sanāksmes noslēgumā tās dalībnieki akcentēja dialoga starp tiesām nozīmīgumu un nepieciešamību to turpināt.

 

Informāciju sagatavoja:

Raimonds Ločmelis,

Rīgas apgabaltiesas priekšsēdētājas palīgs sabiedrisko attiecību jautājumos

tālr. 25713271 

raimonds.locmelis@tiesas.lv