Sarunu festivālā „Lampa” Latvijas apgabaltiesu tiesneši rosina sabiedrību diskutēt par tiesiskuma nodrošināšanu

Jūnija beigās Cēsīs notikušajā sarunu festivālā LAMPA notika diskusija „Kā valsts tiesiskuma laivai neuzskriet klintīm?”, ko rīkoja Rīgas apgabaltiesa sadarbībā ar Tiesu administrāciju un biedrību “Publisko tiesību institūts”. Tajā Latvijas apgabaltiesu tiesneši rosināja diskusiju par tiesiskumu Latvijā, sabiedrībā un katra līdzatbildību, lai stiprinātu tiesiskumu un tiesu varu Latvijā.

Sarunu festivāls LAMPA šogad norisinājās jau ceturto gadu, bet tiesneši ar atsevišķu paneļdiskusiju tajā bija pirmo reizi. Diskusijā piedalījās Rīgas apgabaltiesas priekšsēdētājas vietniece Līga Blūmiņa, Latgales apgabaltiesas priekšsēdētāja vietniece Alla Šilova, Kurzemes apgabaltiesas Krimināllietu tiesas kolēģijas tiesnesis Didzis Aktumanis, Rīgas apgabaltiesas Krimināllietu tiesas kolēģijas tiesnesis Guntars Stūris, Zemgales apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģijas tiesnesis Aigars Sniedzītis un sarunu vadīja Rīgas apgabaltiesas priekšsēdētājas vietniece Dzintra Balta.

Tiesas funkciju efektīvā realizācijā svarīga nozīme ir ikvienas lietas dalībnieku līdzatbildībai, bet kopējā tiesiskuma nodrošināšanā valstī – plašākas sabiedrības atbalstam un dažādu juridisko profesiju pārstāvju iesaistei, atzina paneļdiskusijas dalībnieki.

Kurzemes apgabaltiesas tiesnesis Didzis Aktumanis akcentēja, ka „tiesa ir konfliktu risināšanas mehānisms, kur tai vienpusēji jāizlemj par veidu, kā atjaunot tiesiskumu, nodrošinot taisnīgumu. Tomēr sabiedrībai priekšroka būtu dodama preventīvajam tiesiskumam, nenonākot līdz tiesiskam konfliktam un tā risināšanas nepieciešamībai tiesā, ko var sasniegt gan ar izglītojošiem, gan juridiskiem instrumentiem”. Viņaprāt, tādā veidā tiktu samazināta tiesu slodze, kas savukārt nodrošinātu augstāku tiesas nolēmumu kvalitāti un savlaicīgāku lietu izskatīšanu.

Rīgas apgabaltiesas tiesnesis Guntars Stūris uzsvēra: „Likumdošanā kā viens no pamatprincipiem ir nostiprinātas tiesības uz procesa pabeigšanu saprātīgā termiņā – ikvienam ir tiesības uz procesa pabeigšanu saprātīgā termiņā, tas ir, bez neattaisnotas novilcināšanas. Procesa pabeigšana saprātīgā termiņā ir saistīta ne tikai ar objektīviem apstākļiem – konkrētās lietas apjomu, juridisko sarežģītību un procesuālo darbību daudzumu –, bet arī ar subjektīviem apstākļiem – procesā iesaistīto personu attieksmi pret pienākumu pildīšanu. Tieši subjektīvo apstākļu loma sabiedrībā ne vienmēr tiek pietiekoši ievērota un novērtēta.”

Kā atzīmēja Latgales apgabaltiesas tiesnese Alla Šilova, "tikai savstarpēja cieņa, likuma ievērošana un godprātīga tiesību izmantošana un pienākumu pildīšana ir priekšnoteikumi taisnīgam lietas atrisinājumam, par ko ir līdzatbildīgi gan lietas dalībnieku, gan tiesneši, gan prokurori un advokāti. Lietas dalībniekiem ar dažādiem likumiem piešķirtas ļoti plašas tiesības savu aizskarto vai apstrīdēto tiesību aizsardzībai, tomēr – vai dažkārt netiek aizmirsts par pienākumiem?”.

Zemgales apgabaltiesas tiesnesis Aigars Sniedzītis diskusijas laikā pievērsa uzmanību alternatīvām strīdu risināšanas metodēm, akcentējot, ka arī ar mediatora palīdzību var nonākt pie taisnīga noregulējuma. Viņam piekrita Rīgas apgabaltiesas tiesnese Līga Blūmiņa: „Ir gandarījums, kad spējam atrisināt lietu ne ar spriedumu, bet vedināt uz to, ka lietas dalībnieki paši atrod labāku risinājumu. Turklāt tādēļ, ka tiesas spriedums nesniegtu taisnīguma sajūtu, neatkarīgi no tā, kurai pusei par labu tas būtu. Jāatzīst, ka ir pietiekami daudz tādu civillietu, kur vislabākais risinājums ir vienošanās panākšana.”

Diskusijas laikā tiesneši izteica savu viedokli ne vien par tās tematiku, bet arī atbildēja uz jautājumiem par dažādiem savas profesijas aspektiem, minēja piemērus no tiesu prakses, kā arī skaidroja savu attieksmi pret lietu izskatīšanu, kolēģiem un tiesas rīcību, ņemot vērā sabiedrībā izskanējušu kritiku un lietas dalībnieku viedokļus.

Savukārt viens no klausītājiem, zvērināts advokāts Saulvedis Vārpiņš, diskusijas laikā atzinīgi novērtēja to, ka tiesneši nāk pie sabiedrības, ir atvērti un gatavi dialogam. Arī pēc diskusijas saņemtas atzinīgas atsauksmes par iespēju neformālā vidē, klātienē, diskutēt ar tiesnešiem par aktuāliem ar tiesiskumu saistītiem jautājumiem.

 

Rīgas apgabaltiesa saka paldies Rīgas apgabaltiesas priekšsēdētājas palīgam sabiedrisko attiecību jautājumos Raimondam Ločmelim par atbalstu diskusijas norises nodrošināšanā.

 

Anastasija Orehova, Rīgas apgabaltiesas priekšsēdētājas palīdze (anastasija.orehova@tiesas.lv; 67088289)