Seminārs par Eiropas Savienības dalībvalstu tiesu iestāžu sadarbību krimināllietās

Vakar, 30.septembrī Tiesu administrācija Rīgas apgabala tiesām organizēja semināru par Eiropas Savienības dalībvalstu tiesu iestāžu sadarbību krimināllietās.

Semināra mērķis – veicināt tiesu iestāžu sadarbību krimināllietās un sekmēt Eiropas Savienības savstarpējas atzīšanas instrumentu efektīvu un saskaņotu piemērošanu spriedumu atzīšanas un izpildīšanas jomā, izstrādāt vienotu tiesu prakses pieeju un izpildot sodus, ko noteikušas Eiropas Savienības dalībvalstu tiesu institūcijas.

Seminārs bija veltīts divu Eiropas Savienības Padomes pamatlēmumu, proti, nr. 2008/909/TI Par savstarpējas atzīšanas principa piemērošanu attiecībā uz spriedumiem krimināllietās, ar kuriem piespriesti brīvības atņemšanas sodi vai ar brīvības atņemšanu saistīti pasākumi, lai tos izpildītu Eiropas Savienībā un nr. 2008/947/TI Par savstarpējas atzīšanas principa piemērošanu tādiem spriedumiem un probācijas lēmumiem, kuri paredzēti probācijas pasākumu un alternatīvu sankciju uzraudzībai piemērošanai, iztirzājot problēmjautājumus un labo praksi.

Krimināllietu tienešiem un viņu palīgiem tika prezentēts Tiesu administrācijas īstenotā projekta "Tiesiskās sadarbības attīstība krimināllietās" ietvaros radītais Vienotās tiesu prakses apkopojums.

Pasākumā kā lektores uzstājās SIA “Ernst&Young Baltic” asociētā partnere, Juridiskās nodaļas vadītāja Liene Cakare un Mg.iur. Jūlija Muraru-Kļučica Tieslietu ministrijas Starptautiskās sadarbības departamenta juriste.

Šādus seminārus plānots organizēt arī Vidzemes, Kurzemes, Zemgales un Latgales apgabala tiesām.

Seminārs tika īstenots Tiesu administrācijas projekta “Tiesiskās sadarbības attīstība krimināllietās” ietvaros, ko 80% apmērā finansē Eiropas Komisija.