Šodien, 14. janvārī stājas spēkā jauni Ministru kabineta noteikumi Nr. 20 “Ar lietas izskatīšanu saistīto izdevumu aprēķināšanas kārtība”, ar kuriem tiek vienkāršots līdzšinējais regulējums

2022. gada 11. janvāra noteikumi Nr. 20 "Ar lietas izskatīšanu saistīto izdevumu aprēķināšanas kārtība" paredz, ka ar tiesas pavēstu un citu tiesas dokumentu atvasinājumu izgatavošanu, piegādāšanu un izsniegšanu, kā arī ar rakstveida pierādījumu atgriešanu saistītos izdevumus sedz no Tiesu administrācijas valsts budžeta līdzekļiem (ja lietu skata rajona (pilsētas) tiesa vai apgabaltiesa) vai Augstākās tiesas valsts budžeta līdzekļiem (ja lietu skata Augstākā tiesa). 

Tiesa minētos izdevumus aprēķina lietas izskatīšanas beigās un atbilstoši Civilprocesa likumā noteiktajai kārtībai piespriež no pusēm tiesu ieņēmumos, kas attiecas uz izdevumiem, kuri saistīti ar lietas izskatīšanu. 

Maksa par tiesas dokumentu un pavēstu piegādi procesa dalībniekiem ir noteikta 2 euro vienam pasta sūtījumam.

Maksa par tiesas dokumentu atvasinājumu izgatavošanu  - lietā, kurā drukāto, kopēto un skenēto tiesas dokumentu apjoms ir līdz 250 lapām (viens sējums), tiesas dokumentu atvasinājumu izgatavošanas izdevumi ir 5 euro. Par katru nākamo drukāto, kopēto un skenēto tiesas dokumentu apjomu līdz 250 lapām tiek pieskaitīti 5 euro.

Noteikumi regulē arī lieciniekam un ekspertam izmaksājamās summas par izdevumiem, kuri rodas, ierodoties uz tiesas sēdi.

Noteikumi par tiesas sniegtajiem maksas pakalpojumiem