Šodien pieejams pilns spriedums strādnieku izkalpināšanas lietā

Vidzemes apgabaltiesa trīs tiesnešu sastāvā nolēmusi atzīt par nevainīgu kādu lauksaimnieku par divu strādnieku izkalpināšanu, jo tiesas ieskatā, prokuratūras celtajā apsūdzībā, nav noticis Krimināllikuma 1541.panta pirmajā daļā paredzētais noziedzīgais nodarījums. Tiesa arī atcēla pirmās instances - Vidzemes rajona tie¬sas spriedu¬mu, ar kuru vīrietim bija no¬teikts sods - brīvības atņemšana uz diviem gadiem nosacīti, paredzot tikpat ilgu  pārbaudes laiku. Tiesa skaidro, ka apsūdzētais bijis apsūdzēts pēc Krimināllikuma 1541.panta pirmās daļas par to,  ka viņš  ekspluatācijas  nolūkā,  izmantojot  personas  atkarību ievainojamību, turēja kalpībā divas personas (cilvēku tirdzniecība).

“Cilvēku tirdzniecības jēdziens skaidri definēts Krimināllikuma 154.2 panta pirmajā daļā, un tajā ietvertas šā nozieguma pazīmes. Tā ir aktīva darbība, kas var izpausties gan kā savervēšanā, pārvadāšanā, nodošanā, gan kā slēpšanā, izmitināšanā, saņemšanā. Minētās darbības kvalificējamas kā cilvēku tirdzniecība tad, ja tās ir saistītas ar vienu no šā Krimināllikuma panta pirmajā daļā minētajiem nosacījumiem - darbības izdarītas, lietojot vardarbību vai draudus, persona aizvesta ar viltu, persona aizvesta, izmantojot tās atkarību no vainīgā, tās ievainojamības vai bezpalīdzības stāvokli, persona aizvesta, dodot vai saņemot materiāla vai citāda rakstura labumu, lai panāktu tās personas piekrišanu tirdzniecībai, no kuras ir atkarīgs cietušais. Šajā lietā tiesa lauksaimnieku atzina par nevainīgu, jo prokuratūras celtajā apsūdzība, to nevarēja kvalificēt kā cilvēku tirdzniecību,” skaidro Vidzemes apgabaltiesas tiesnesis Modris Lapiņš.

 

Spriedumu var pārsūdzēt kasācijas kārtībā Senātā 10 dienu laikā no sprieduma pieejamības dienas.