Spiediens uz tiesu saistībā ar laikraksta “Segodņa” 2019. gada 3. aprīlī publicēto informāciju

Saistībā ar civillietas Nr.C31255116 izskatīšanu Rīgas apgabaltiesā informējam.

Lai nodrošinātu tiesas darba kvalitāti un efektivitāti, tiesas sastāvu rotācija ir neatņemama tiesas darba daļa. Tā kā tiesai ir jānodrošina arī darba nepārtrauktība, tad tiesa savu darbu plāno savlaicīgi. Rīgas apgabaltiesas priekšsēdētājas rīkojums par tiesas sastāvu rotāciju no 2018. gada 1. septembra izdots 2017. gada 19. decembrī, bet saistībā ar tiesneša norīkošanu darbā (praksē) Satversmes tiesā, nākamais rīkojums par konkrētā tiesas sastāva maiņu izdots 2018. gada 8. janvārī.

Darba gaitā tiesnešiem ir gan darbnespējas, gan ikgadējie atvaļinājumi. Būtu neattaisnojami, ja tādēļ lietu izskatīšana būtu jāatliek. Jautājumi par prombūtnē esošu tiesnešu aizstāšanu tiek lemti Civillietu tiesas kolēģijas tiesnešu sanāksmēs, kurās piedalās arī tiesas priekšsēdētāja. Saistībā ar vienas tiesneses prombūtni laikā no 2018. gada 29. oktobra līdz 8. novembrim jautājums par tiesas sastāvu, kurš konkrēto lietu izskatīs 2018. gada 29. oktobra sēdē, tika izlemts jau 2018. gada 23. oktobrī notikušajā Civillietu tiesas kolēģijas tiesnešu sapulcē, kurā piedalījās visi tiesneši. Visas minētās darbības tiek fiksētas sanāksmes protokolā un ir pārbaudāmas. Arī šajā gadījumā pārbaude ir veikta – tiesneša aizstāšana ir notikusi 23. oktobrī.

Savukārt jautājums par lietas izskatīšanu slēgtā tiesas sēdē ietilpst tiesas sastāva kompetencē un tas ir lemjams saskaņā ar Civilprocesa likuma 11. pantu, lai personām garantētu likumā noteikto tiesību aizsardzību, kas minētas šī panta tiesību normās. Tiesas sastāvam ir ne tikai tiesības, bet likumā noteiktos gadījumos arī pienākums izskatīt lietu slēgtā tiesas sēdē.

Šobrīd lieta atrodas sprieduma taisīšanas stadijā. Taču procesa dalībnieki viņiem vien zināmu motīvu dēļ publiskajā telpā izplata ziņas, kas nav patiesas. Vēl jo vairāk – procesa dalībnieki tiesvedības laikā bija iesnieguši sūdzības ar saviem iebildumiem par tiesas sastāva maiņu un viedokli par (advokāta) iespējamām nelikumīgām darbībām. Atbildot uz šo sūdzību, Rīgas apgabaltiesas priekšsēdētājas pienākumu izpildītāja 2019. gada 7. martā izskaidroja procesa dalībniekiem, kādi ir objektīvie iemesli notikušajām izmaiņām tiesas sastāvā. Savukārt iesniegums daļā par iespējamām nelikumīgām darbībām pārsūtīts Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam.

Domājams, ka ir pienācis laiks normatīvajā regulējumā paredzēt atbildību personām, kuras negodprātīgi izmanto tiesāšanās sabiedriskās attiecības un izplata nepatiesas ziņas. Tiesvedībā iesaistītām personām ir tiesības uz viedokli, bet tās ir atbildīgas arī par to, lai publiskajā telpā neizplatītos nepatiesi apgalvojumi par valsts pārvaldi.

Informāciju sniedza: Raimonds Ločmelis, Rīgas apgabaltiesas priekšsēdētājas palīgs sabiedrisko attiecību jautājumos (Raimonds.Locmelis@tiesas.lv; Tālr. +371 67088261, mob.tālr. 25713271)