Tiesa izbeidz procesu par piespiedu ietekmēšanas līdzekļa piemērošanu AS “Skinest Rail”

2024. gada 26. martā Vidzemes rajona tiesa paziņoja lēmumu, ar kuru nolemts izbeigt procesu par piespiedu ietekmēšanas līdzekļa piemērošanu juridiskajai personai AS “Skinest Rail”.

Minētais process izdalīts atsevišķā lietvedībā no krimināllietas, kurā par noziedzīga nodarījuma izdarīšanu apsūdzēti Oļegs Osinovskis un Uģis Magonis. Minētā krimināllieta vēl nav izskatīta apelācijas instances tiesā.

Kriminālprocesa likumā noteikts, ka, izskatot procesa materiālus par piespiedu ietekmēšanas līdzekļa piemērošanu juridiskajai personai, tiesai jāizlemj: vai ir noticis noziedzīgs nodarījums; vai ir noskaidroti likumā noteiktie apstākļi; vai noziedzīgais nodarījums izdarīts juridiskās personas interesēs, labā vai nepienācīgas pārraudzības vai kontroles rezultātā un kāds piespiedu ietekmēšanas līdzeklis piemērojams.

Krimināllikuma normas nepārprotami noteic, ka juridiskās personas atbildība iespējama tikai tādā gadījumā, ja fiziskā persona, kurai ir noteikta saikne ar juridisko personu, ir izdarījusi noziedzīgu nodarījumu.

Ņemot vērā lietā esošos apstākļus, tiesa atzina, ka izdalītajā procesā nevar konstatēt to, ka ir noticis noziedzīgs nodarījums. Pretējā gadījumā tiesa paustu savu viedokli par apsūdzēto vainīgumu, kas tādējādi pārkāptu Kriminālprocesa likumā nostiprināto nevainīguma prezumpcijas principu. 

Tāpat tiesa atzina, ka izdalītajā procesā nav pierādīts, ka saistībā ar četru 2TE116 sērijas lietotu dīzeļlokomotīvju pārdošanu būtu veikta neatļauta darbība AS “Skinest Rail” interesēs.

AS “Skinest Rail” bija vienīgais pretendents SIA “LDZ ritošā sastāva serviss” rīkotajā iepirkumā par četru 2TE116 sērijas lietotu dīzeļlokomotīvju iegādi. SIA “LDZ ritošā sastāva serviss” bija ieinteresēta nopirkt minētās lokomotīves un nebija cita uzņēmuma, kas tās varētu piegādāt. Tiesai neradās šaubas, ka četru 2TE116 sērijas lietotu dīzeļlokomotīvju pārdošanas cena atbilda to tirgus vērtībai vai arī pat bija zemāka. VAS “Latvijas dzelzceļš” Investīciju komitejas 2015. gada 16. jūnija sēdē, kurā piedalījās arī Uģis Magonis, visi komitejas locekļi vienbalsīgi piekrita lokomotīvju iegādei. Tādējādi nebija nepieciešamības pēc VAS “Latvijas dzelzceļš” prezidenta Uģa Magoņa izšķirošās balss izmantošanas. 

Līdz ar to, nekonstatējot noziedzīgā nodarījuma izdarīšanu juridiskās personas interesēs, nav tiesiska pamata juridiskajai personai piemērot Krimināllikumā paredzētos piespiedu ietekmēšanas līdzekļus.

Vidzemes rajona tiesas lēmumu var pārsūdzēt apelācijas instances tiesai.