Tieslietu ministrija apbalvojusi Kurzemes apgabaltiesas tiesnešus un darbinieku

2016.gada 17.novembrī svinīgajā Tieslietu sistēmas apbalvošanas pasākumā, kas norisinājās Latvijas Universitātes Lielajā aulā, izteica atzinību tieslietu sistēmas pārstāvjiem, to vidū arī Kurzemes apgabaltiesas tiesnesēm Silvai Reinholdei un Lindai Vēberei, kā arī tiesneša palīdzei Ilzei Morei.

Kurzemes apgabaltiesas priekšsēdētājai S.Reinholdei piešķirta Tieslietu sistēmas II pakāpes Goda zīme par nozīmīgu ieguldījumu Latvijas tieslietu sistēmas attīstībā, demokrātijas un tiesiskuma stiprināšanā. S.Reinholdei ir 21 gadu ilga pieredze tiesneses amatā, no kuriem 9 gadus viņa vada Kurzemes apgabaltiesu. Viņa ir ievēlēta un aktīvi darbojas Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijā, regulāri rīko sanāksmes par aktuāliem tiesību jautājumiem, piedalās tiesneša amata kandidātu, tiesu priekšsēdētāju un priekšsēdētāja vietnieku atlases komisijās, kā arī vada mācību prakses juridisko specialitāšu studentiem. S.Reinholde aktīvi iesaistījusies likumprojektu izstrādē par tiesu reformām un citiem aktuāliem jautājumiem, kas saistīti ar grozījumiem Kriminālprocesa likumā, sniegusi priekšlikumus vadlīniju projektam lietu ātrākas izskatīšanas nodrošināšanai.

Iepriekš S.Reinholdei piešķirts Tieslietu ministrijas Atzinības raksts un „zelta” spalva par ilggadēju, pašaizliedzīgu darba pienākumu pildīšanu un nozīmīgu ieguldījumu tieslietu sistēmas attīstībā.

Kurzemes apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģijas tiesnesei L.Vēberei piešķirts Tieslietu ministrijas I pakāpes Atzinības raksts un „zelta” spalva par nozīmīgu ieguldījumu Latvijas tiesību sistēmas attīstībā un ilggadīgu darba pienākumu pašaizliedzīgu pildīšanu. Tiesnese veicinājusi vienotas tiesu prakses civillietās nodrošināšanu, vadot seminārus pirmās instances tiesu tiesnešiem, valstiskā līmenī aktīvi iesaistījusies tiesību problēmjautājumu identificēšanā un analīzē. Tiesnesei ir ilggadīga lektora pieredze augstskolā “Turība” un Latvijas Tiesnešu mācību centrā. L.Vēbere devusi ieguldījumu jauno juristu sagatavošanā, vadot studentu prakses, sniedzot padomus tiesnešu amata kandidātiem un kā mentors atbalstot jaunos tiesnešus.

Iepriekš L.Vēberei piešķirta Tiesu administrācijas atzinība par nozīmīgu ieguldījumu tiesu sistēmas attīstībā, Goda raksts par nozīmīgu ieguldījumu un izciliem sasniegumiem Kurzemes apgabaltiesas attīstībā un amata pienākumu pašaizliedzīgu pildīšanu.

Kurzemes apgabaltiesas tiesneša palīdzei I.Morei piešķirts Goda diploms par ilggadēju, godprātīgu un radošu darbu, veicinot tieslietu sistēmas attīstību. I.More ir pieredzes bagātākā tiesneša palīdze Civillietu tiesas kolēģijā, tāpēc labprāt dalās savā praktiskā darba pieredzē ar jaunajiem darbiniekiem, sniedzot padomus un apmācot tiesas sēžu sekretārus un tiesnešu palīgus. Tiesā ir ieviesti vairāki viņas izteiktie priekšlikumi ikdienas darba pilnveidošanai. I.More ir lojāla, izpalīdzīga, empātiska un korekta darbiniece, kuras vispusīgās zināšanas un prasmes apliecina visaugstākais ikgadējais darbinieka kvalifikācijas novērtējums.

Iepriekš I.Morei piešķirts Tiesu administrācijas Goda raksts par nozīmīgu ieguldījumu un izciliem sasniegumiem Kurzemes apgabaltiesas attīstībā un amata pienākumu pašaizliedzīgu pildīšanu.

                                                  

Sagatavoja:

Kurzemes apgabaltiesas tiesneša palīdze

Baiba Andersone

Tel.63480189

e-pasts: baiba.andersone@tiesas.lv