Tieslietu ministrija gatavo priekšlikumus atalgojuma problēmas risināšanai tiesu sistēmā

Tieslietu ministrijas valsts sekretāra vietniece tiesu jautājumos I.Kucina:

Tieslietu padome 2015. gada pirmajā pusē norādīja uz būtisku finansējuma nepietiekamību atalgojumam tiesu sistēmā, uzsverot būtisku atšķirību starp valsts pārvaldes amatpersonu un tiesnešu atalgojumu, kā rezultātā starpība starp sākotnēji par līdzvērtīgām uzskatītām darba samaksām izpildvarā un tiesu varā nereti pārsniedz pat 50% procentus. Šobrīd tiesnešu un prokuroru atalgojuma sistēma nav pielāgota izmaiņām valsts ekonomiskajā situācijā, proti, tiesnešu darba samaksas apmērs saglabājies sākotnējā līmenī.

Iespējamo risinājumu variantu izstrādei tika sasaukta darba grupa, kurā piedalījās Tieslietu ministrija, Tiesu administrācija, Finanšu ministrija, Tieslietu padome, tiesu, tiesnešu biedrību un prokuratūras pārstāvji. Savukārt, lai nodrošinātu ilgtermiņā efektīvu tiesnešu un prokuroru atalgojuma sistēmu, panākta vienošanās par atalgojuma noteikšanas pamatprincipiem, proti, jāatsakās no atalgojuma sasaistes ar civildienesta ierēdņu atalgojumu, atalgojuma noteikšanas formulai ir jābūt elastīgai, kā arī atalgojumam jābūt atbilstošam un vienlīdzīgam.

Darba grupa izstrādāja un izskatīšanai Tieslietu padomē iesniedza trīs risinājuma variantus. Visos variantos tiesneša mēnešalgu paredzēts piesaistīt mēneša vidējās darba samaksas apmēram valstī. Tieslietu padome bija norādījusi arī uz nepieciešamību pārskatīt tiesu un prokuratūru darbinieku algas.

Savukārt tieslietu ministrs Dzintars Rasnačs uzsvēra, ka nesamērīgi zemais atalgojums pieļauj lielu darbinieku mainību un liedz piesaistīt augsti kvalificētus darbiniekus pastāvīgam darbam tiesās un prokuratūrās, līdz ar to ir neatliekami virzāms jautājums par tiesu un prokuratūras darbinieku algu pārskatīšanu.

Lai risinātu šo jautājumu, tieslietu ministrs sasauca sanāksmi ar Tiesu administrācijas, Augstākās tiesas, Satversmes tiesas, Ģenerālprokuratūras, Latvijas Tiesnešu biedrības, Latvijas Administratīvo tiesnešu biedrības, Latvijas Prokuroru biedrības un Finanšu ministrijas pārstāvjiem, lai pārrunātu tiesu un prokuratūras darbinieku algu paaugstināšanas iespējamos risinājumus.

Tikšanās laikā sanāksmes dalībnieki vienojās par nepieciešamību tiesu un prokuratūras darbinieku mēnešalgas palielināt esošās normatīvo aktu sistēmas ietvaros.

Ņemot vērā jautājuma nozīmīgumu un neatliekamību, tieslietu ministrs vērsās Tieslietu padomē ar lūgumu izskatīt jautājumu par tiesu un prokuratūras darbinieku atalgojuma sistēmu.

Tiesu un prokuratūru darbinieku algu celšanai kopumā nepieciešami vairāk nekā 13 milj. eiro, no tiem 10,5 milj. eiro apgabaltiesu un rajona (pilsētu) tiesu darbinieku algu paaugstināšanai.

Ievērojot minēto, Tieslietu padome 2016. gada 15. februāra sēdē, izvērtējot tieslietu ministra piedāvātos risinājumus atalgojuma problēmas risināšanai, nolēma atzīt par nepieciešamu tiesu un prokuratūras budžetā paredzēt finansējumu tiesu un prokuratūras darbinieku atalgojuma paaugstināšanai.

2016. gada 13. aprīlī Tieslietu ministrija ar Finanšu ministriju informēja Ministru prezidentu Māri Kučinski par nepieciešamību nodrošināt atbilstošu atalgojumu tiesu un prokuratūras darbiniekiem. Ministru prezidenta uzdevumā Tieslietu ministrijai jāizstrādā risinājumi tiesu un prokuratūras darbinieku algu palielināšanai un jāsaskaņo tie ar Finanšu ministriju. Par šo jautājumu tuvākajā laikā tiek plānota tikšanās ar Finanšu ministriju.