Tieslietu ministrijas īstenotie pasākumi sekmējuši 4 295 638 euro atgūšanu no uzturlīdzekļu parādniekiem 2016. gadā

Tieslietu ministrijas veiktie grozījumi, izstrādātais jaunais Uzturlīdzekļu garantiju fonda likums, uzturlīdzekļu parādnieku publiskošana, sabiedrības informēšana par jauno likumu un ierobežojumiem ir devusi pozitīvu rezultātu, proti, sekmējusi 2016.gadā budžetā atgūto summu no uzturlīdzekļu parādniekiem 4 295 638 euro apmērā.

Salīdzinot 2014.gadā un 2015.gadā atgūto līdzekļu apmēru, tas ir pieaudzis par 36%,

 

Savukārt divu pēdējo gadu laikā, salīdzinot 2014.gadu un 2016.gadu, atgūto līdzekļu apmērs ir pieaudzis par 66%.

 

Līdz ar to, kopš 2014.gada konsekventi ik gadu atgūto līdzekļu apmērs pieaug vairāk par 30%.

 

Atgūtie finanšu līdzekļi no parādniekiem un likumā noteiktajos gadījumos no iesniedzējiem:

  • 2016. gadā atgūti4 295 638 euro
  • 2015. gadā atgūti 3 513 413 euro
  • 2014. gadā atgūti 2 588 643 euro
  • 2013. gadā atgūti 2 174 224 euro
  • 2012. gadā atgūti 2 043 001 euro

Atgūto finanšu līdzekļu apmēru lielā mērā ir ietekmējuši Tieslietu ministrijas izstrādātie grozījumi Uzturlīdzekļu garantiju fonda likumā, kuri paredzēja, ka no 2015. gada 1. jūlija tiek publiskotas ziņas par parādniekiem, norādot to vārdu, uzvārdu, personas koda otro daļu un dzimšanas gadu. Līdz ar to, ir palielinājies parādnieku skaits, kuri ir ieinteresēti norēķināties ar UGFA (Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrāciju)par uzturlīdzekļu parādu, kā arī ir pieaudzis saņemto regresa maksājumu apmērs. Tāpat arī liela nozīme bija UGFA veiktajiem pasākumiem izmaksāto uzturlīdzekļu atgūšanai - regulāra un operatīva informācijas sniegšana zvērinātiem tiesu izpildītājiem par parādnieku ienākumiem un īpašumiem, kā arī izziņu par uzturlīdzekļu parāda apmēru izsūtīšana parādniekiem.atgūšanā:

Savukārt 2016.gada 1.decembrī Saeima pieņēma Tieslietu ministrijas izstrādāto jauno likumu "Uzturlīdzekļu garantiju fonda likums", kas paredz vairākas būtiskas izmaiņas (Paplašināts valsts garantēto uzturlīdzekļu saņēmēju loks, efektivizēts uzturlīdzekļu saņemšanas process un pārskatīts regulējums par parādnieka datu publiskošanu):

1. Izmaksāt uzturlīdzekļus personai arī pēc pilngadības sasniegšanai - līdz 21 gada vecuma sasniegšanai, ja tā turpina iegūt pamatizglītību, vidējo izglītību, arodizglītību vai speciālo izglītību Latvijas Republikā (spēkā no 2017. gada 1. septembra).

2. Mazināt birokrātisko slogu uzturlīdzekļu pieprasītājiem un tiesas noslogojumu, samazinot, laiku, kāds paiet līdz uzturlīdzekļu izmaksas uzsākšanai no Uzturlīdzekļu garantiju fonda, no 9 līdz 3 mēnešiem. Ja starp vecākiem nepastāvēs strīds, uzturlīdzekļus varēs saņemt Ministru kabineta noteiktajā minimālajā apmērā administratīvā procesa ietvaros uzreiz vēršoties Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācijā (UGFA) (spēkā no 2017. gada 1. aprīļa).

3. Motivēt uzturlīdzekļu parādniekus veikt uzturlīdzekļu maksājumus vismaz savu iespēju robežās. Ja uzturlīdzekļi tiks izmaksāti administratīvā procesa ietvaros un parādnieks nespēs nodrošināt minimālos uzturlīdzekļus pilnā apmērā, tad parādnieks ar UGFA varēs noslēgt vienošanos par maksājumu veikšanu (spēkā no 2017. gada 1. aprīļa).

4. Piemērot uzturlīdzekļu parādniekiem transportlīdzekļa un kuģu vadīšanas tiesību izmantošanas aizliegumu, ja parādnieka vietā tiek izmaksāti valsts garantētie minimālie uzturlīdzekļi un viņš nav noslēdzis vienošanos par parāda atmaksu vai nepilda noslēgto vienošanos trīs secīgus mēnešus. Vienlaikus UGFA katra gadījumā individuāli izvērtēs tiesību izmantošanas aizlieguma samērīgumu - vai tas nevarētu radīt būtisku kaitējumu parādnieka, no viņa atkarīgas personas vai cita viņa aprūpē esoša bērna interesēm(spēkā no 2017. gada 1. aprīļa).

5. Nodrošināt informācijas publiskošanu par parādniekiem portālā www.latvija.lv. Lai novērstu bērna pamattiesību nepamatotu aizskaršanu, turpmāk informāciju par parādnieku persona varēs iegūt tikai tādā gadījumā, ja būs zināms parādnieka vārds, uzvārds un personas kods. Fiziskām personām informācija par parādniekiem būs pieejama, autentificējoties portālā ar elektronisko identifikācijas karti, elektronisko parakstu vai internetbankas palīdzību (spēkā no 2017. gada 1. februāra).