Tieslietu padome apstiprina tiesnešu un tiesu darbinieku mācību programmu saturu 2024. gadam

Šodien, 2023. gada 22. septembrī, Tieslietu padomes sēdē tika apstiprināts Latvijas Tiesnešu mācību centra (LTMC) izstrādātais tiesnešu un tiesu darbinieku mācību programmu saturs 2024. gadam.

Tiesnešu un tiesu darbinieku 2024. gada mācību programmā ir iekļautas 24 mācību tēmas dažādās tiesību nozarēs: civiltiesību un civilprocesa, krimināltiesību un kriminālprocesa, administratīvo tiesību un administratīvā procesa. Īpaša mācību programma ir paredzēta arī jaunajiem tiesnešiem (200 akadēmiskās stundas).

Tāpat programmā iekļautas jaunas mācības par korupcijas novēršanas, ētikas un godprātīguma jautājumiem tiesu sistēmā, kuru mērķauditorija ir tieši tiesu darbinieki. Šīs mācības izstrādātas saskaņā ar vienošanos par Eiropas Padomes Starpvalstu pretkorupcijas grupas (GRECO) IV vērtēšanas kārtā Latvijai izteiktajām rekomendācijām.

Tieslietu padomes sēdē Tiesu administrācijas pārstāve Dace Kazāka prezentēja visu nākamajā gadā ieplānoto mācību programmu savstarpējo saikni. Šajā pārejas posmā, kamēr Tieslietu akadēmija tiek veidota, galvenais mērķis ir nodrošināt mācību nepārtrauktību līdz 2025. gadam. Lai gan pamatpiedāvājumu tiesnešu un tiesu darbinieku mācībām nodrošina LTMC, paralēli ar Tieslietu akadēmijas projekta finansējumu 2024. gadā tiks nodrošinātas arī papildu mācības.

Atbilstoši likumam “Par tiesu varu” viena no Tieslietu padomes funkcijām ir tiesnešu un tiesu darbinieku mācību programmu satura apstiprināšana.

Tiesu administrācijas projekts “Tieslietu akadēmija” Nr. 6.2.1.3.i0/1/22/I/TM/001.